SFS 2019:232 Förordning om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

SFS2019-232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för

Kommerskollegium

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 9 § förordningen (2012:990) med instruktion för
Kommerskollegium ska ha följande lydelse.

9 §2 Myndigheten har följande uppdrag för kontaktpunkter och liknande
funktioner:

1. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmäl-
ningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens
anmälningsprocedurer samt ta emot och bereda förslag till europeiska stan-
dardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,

2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för de anmäl-

ningsprocedurer som anges ovan,

3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,

4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den gemensamma

kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre markna-
den samt även fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förord-
ningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,

5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga hinderfrågor

och andra problem för den fria rörligheten på den inre marknaden inom
ramen för SOLVIT-nätverket,

6. vara nationell samordnare för informationssystemet för den inre mark-

naden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndig-
heter om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i
Sverige och andra EU-länder och länder inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete
genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande
av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen),

7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndig-

heter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor utanför konsu-
mentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om

en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen.

2 Senaste lydelse 2016:351.

SFS

2019:232

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

SFS

2019:232

2

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan har

enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel
med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s

förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett
tredjeland,

10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,
11. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen

(2014:59) om elektroniska vägtullssystem,

12. vara kontaktpunkt för motsvarande kontaktpunkter i andra medlems-

stater samt samordna berörda myndigheters uppgifter i fråga om att främja
likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt
artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april
2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i
samband med fri rörlighet för arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen, och

13. vara svensk kontaktpunkt enligt artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram
för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 2019.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)