SFS 2019:232 Förordning om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

SFS2019-232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:UFCLLJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RLMOVP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:XLRBCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2012:990) med instruktion f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Kommerskollegium </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver1 att 9 � f�rordningen (2012:990) med instruktion f�r <br/>Kommerskollegium ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>9 �</b>2 Myndigheten har f�ljande uppdrag f�r kontaktpunkter och liknande <br/>funktioner: </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">(1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anm�l-<br/>ningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen f�r f�rordningens <br/>anm�lningsprocedurer samt ta emot och bereda f�rslag till europeiska stan-<br/>dardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) <br/>nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m., </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen f�r de anm�l-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsprocedurer som anges ovan, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan n�rliggande tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. samordna ber�rda myndigheters funktioner inom den gemensamma</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tj�nster p� den inre markna-<br/>den samt �ven fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rord-<br/>ningen (2009:1078) om tj�nster p� den inre marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handl�gga hinderfr�gor</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">och andra problem f�r den fria r�rligheten p� den inre marknaden inom <br/>ramen f�r SOLVIT-n�tverket, </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. vara nationell samordnare f�r informationssystemet f�r den inre mark-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">naden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndig-<br/>heter om systemet och underl�tta kommunikationen mellan myndigheter i <br/>Sverige och andra EU-l�nder och l�nder inom Europeiska ekonomiska <br/>samarbetsomr�det (EES) enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete <br/>genom informationssystemet f�r den inre marknaden och om upph�vande <br/>av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-f�rordningen), </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. vara kontaktpunkt f�r svenska myndigheters samarbete med myndig-</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">heter inom EES och med Europeiska kommissionen i fr�gor utanf�r konsu-<br/>mentf�rh�llanden som r�r informationssamh�llets tj�nster enligt lagen <br/>(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">en ram f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:351. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 9 maj 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2019:232 </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">8. vara beh�rig myndighet och fullg�ra de uppgifter som en s�dan har</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel <br/>med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff, tortyr eller annan grym, <br/>om�nsklig eller f�rnedrande behandling eller bestraffning, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">9. vara beh�rig myndighet som avses i f�rordningen (1997:83) om EG:s</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett <br/>tredjeland, </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">10. vara kontaktpunkt f�r relevanta WTO-avtal,<br/>11. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(2014:59) om elektroniska v�gtullssystem, </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">12. vara kontaktpunkt f�r motsvarande kontaktpunkter i andra medlems-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">stater samt samordna ber�rda myndigheters uppgifter i fr�ga om att fr�mja <br/>likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt <br/>artikel 4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/54/EU av den 16 april <br/>2014 om �tg�rder som underl�ttar ut�vandet av arbetstagares r�ttigheter i <br/>samband med fri r�rlighet f�r arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen, och </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">13. vara svensk kontaktpunkt enligt artikel 7 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram <br/>f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 maj 2019. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ANN LINDE </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Elinor Hammarskj�ld <br/>(Utrikesdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2012:990) med instruktion f�r

Kommerskollegium

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 att 9 � f�rordningen (2012:990) med instruktion f�r
Kommerskollegium ska ha f�ljande lydelse.

9 �2 Myndigheten har f�ljande uppdrag f�r kontaktpunkter och liknande
funktioner:

1. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen

(1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anm�l-
ningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen f�r f�rordningens
anm�lningsprocedurer samt ta emot och bereda f�rslag till europeiska stan-
dardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU)
nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,

2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen f�r de anm�l-

ningsprocedurer som anges ovan,

3. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen

(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan n�rliggande tillsyn,

4. samordna ber�rda myndigheters funktioner inom den gemensamma

kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tj�nster p� den inre markna-
den samt �ven fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rord-
ningen (2009:1078) om tj�nster p� den inre marknaden,

5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handl�gga hinderfr�gor

och andra problem f�r den fria r�rligheten p� den inre marknaden inom
ramen f�r SOLVIT-n�tverket,

6. vara nationell samordnare f�r informationssystemet f�r den inre mark-

naden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndig-
heter om systemet och underl�tta kommunikationen mellan myndigheter i
Sverige och andra EU-l�nder och l�nder inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det (EES) enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete
genom informationssystemet f�r den inre marknaden och om upph�vande
av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-f�rordningen),

7. vara kontaktpunkt f�r svenska myndigheters samarbete med myndig-

heter inom EES och med Europeiska kommissionen i fr�gor utanf�r konsu-
mentf�rh�llanden som r�r informationssamh�llets tj�nster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om

en ram f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen.

2 Senaste lydelse 2016:351.

SFS

2019:232

Publicerad
den

9 maj 2019

background image

SFS

2019:232

2

8. vara beh�rig myndighet och fullg�ra de uppgifter som en s�dan har

enligt r�dets f�rordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel
med vissa varor som kan anv�ndas till d�dsstraff, tortyr eller annan grym,
om�nsklig eller f�rnedrande behandling eller bestraffning,

9. vara beh�rig myndighet som avses i f�rordningen (1997:83) om EG:s

f�rordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett
tredjeland,

10. vara kontaktpunkt f�r relevanta WTO-avtal,
11. fullg�ra de uppgifter som myndigheten har enligt f�rordningen

(2014:59) om elektroniska v�gtullssystem,

12. vara kontaktpunkt f�r motsvarande kontaktpunkter i andra medlems-

stater samt samordna ber�rda myndigheters uppgifter i fr�ga om att fr�mja
likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt
artikel 4 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/54/EU av den 16 april
2014 om �tg�rder som underl�ttar ut�vandet av arbetstagares r�ttigheter i
samband med fri r�rlighet f�r arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen, och

13. vara svensk kontaktpunkt enligt artikel 7 i Europaparlamentets och

r�dets f�rordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram
f�r det fria fl�det av andra data �n personuppgifter i Europeiska unionen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 maj 2019.

P� regeringens v�gnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskj�ld
(Utrikesdepartementet)

;