SFS 2019:233 Förordning om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

SFS2019-233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta

transportsystem vid vägtransporter

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2016:383) om intelligenta
transportsystem vid vägtransporter

� dels att 1, 2, 4 a och 5�8 §§ ska ha följande lydelse,
� dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 9 § lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

i fråga om 2�6 §§,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 7 och 7 a §§.

2 §2 I följande författningar finns bestämmelser av betydelse för tillämp-
ningen av denna förordning:

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010

om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtrans-
portområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

2. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den

15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-
direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för
säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

3. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den

15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahål-
lande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell
trafikinformation för användare.

4. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 av den

18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande real-
tidstrafikinformationstjänster.

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926 av den 31 maj

2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala
reseinformationstjänster.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för

införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra

transportslag.

2 Senaste lydelse 2017:573.

SFS

2019:233

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

2019:233

4 a §3 Trafikverket ska efter ansökan utse prioriterade zoner enligt arti-
kel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962.

5 §4 Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om
åtkomstpunkter enligt

1. artikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU)

nr 885/2013,

2. artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
4. artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926.

6 §5 Transportstyrelsen ska vara behörigt nationellt organ enligt

1. artikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
4. artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926.

7 §6 Transportstyrelsen ska löpande informera och tillhandahålla Euro-
peiska kommissionen de uppgifter som åligger Sverige enligt

1. artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
2. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,
3. artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962,
4. artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1926.

7 a § Transportstyrelsen ska vart tredje år till Europeiska kommissionen
översända en sådan rapport som avses i artikel 17.3 i direktiv 2010/40/EU.
Trafikverket ska ta fram det underlag som krävs för rapporten.

8 §7 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,
av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013, av kommissio-
nens delegerade förordning (EU) 2015/962 och av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2017/1926.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:573.

4 Senaste lydelse 2017:573.

5 Senaste lydelse 2017:573.

6 Senaste lydelse 2017:573.

7 Senaste lydelse 2017:573.