SFS 2019:235 Lag om ändring i äktenskapsbalken

SFS2019-235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i äktenskapsbalken

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 3 § äktenskapsbalken ska ha
följande lydelse.

7 kap.
3 §
2 Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestäm-
ma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller
hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar be-
stämma att egendomen ska vara giftorättsgods.

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas

av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem
är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del
omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock förmyn-
darens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskaps-

förord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets in-
gående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenska-
pet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförordet först från och med den dag
då det ges in till Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. För äktenskapsförord som har getts in för registrering hos Skatteverket

före ikraftträdandet gäller 7 kap. 3 § i den äldre lydelsen, om inte något annat
följer av rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genom-
förande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet,
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars
förmögenhetsförhållanden eller rådets förordning (EU) 2016/1104 av den
24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för
domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av
domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partner-
skap.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

2 Senaste lydelse 2011:891.

SFS 2019:

235

Publicerad
den

10 maj 2019