SFS 2019:236 Lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

SFS2019-236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förordningen (1931:429) om vissa

internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,

adoption och förmynderskap

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förordningen (1931:429) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap2

dels att 2 a, 3 a–6 och 23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7–10 och 22 §§ ska ha följande lydelse.

3 §3 Bestämmelser om makars förmögenhetsförhållanden i nordiska situa-
tioner finns i lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsför-
hållanden i internationella situationer.

7 §4 Ett yrkande om äktenskapsskillnad mellan makar som är medborgare
och har sin hemvist i en fördragsslutande stat tas upp i Sverige om

1. makarna har sin hemvist här,
2. makarna senast hade hemvist samtidigt här och en av dem fortfarande

är bosatt här,

3. makarna är svenska medborgare,
4. svaranden har sin hemvist här,
5. någon av makarna har sin hemvist här, om en ansökan om äktenskaps-

skillnad är gemensam,

6. käranden har sin hemvist här, om han eller hon varit bosatt här i minst

ett år omedelbart innan ansökningen gjordes, eller

7. käranden är svensk medborgare och har sin hemvist här, om han eller

hon varit bosatt här i minst sex månader omedelbart innan ansökningen
gjordes.

8 §5 En svensk domstol får i samband med ett yrkande om äktenskaps-
skillnad också pröva frågor om tillfälligt hävande av sammanlevnaden.
Även frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn får
prövas i samband med ett sådant yrkande, om

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr.2018/19:184.

2 Senaste lydelse av

2 a § 2007:522

3 a § 2007:522

3 b § 2007:522

3 c § 2007:522

4 § 2007:522

5 § 2007:522

23 § 2009:257.

3 Senaste lydelse 2007:522.

4 Senaste lydelse 2001:398. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2001:398.

SFS 2019:

236

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

1. barnet är makarnas gemensamma, och
2. barnet har sin hemvist i Sverige.
Om barnet inte har sin hemvist i Sverige, får frågor om vårdnad om barn,

barnets boende och umgänge med barn ändå tas upp här, om

1. barnet har sin hemvist i en fördragsslutande stat,
2. barnet är makarnas gemensamma och åtminstone en av makarna har

vårdnaden om barnet,

3. makarna har godtagit att frågan prövas här, och
4. det är till barnets bästa att frågan prövas här.

8 a §6 Om en talan angående en fråga enligt 7 eller 8 § väcks i en svensk
domstol när det redan pågår ett förfarande mellan samma parter vid en be-
hörig myndighet i en annan fördragsslutande stat, ska talan avvisas till
förmån för den myndigheten.

Vid tillämpning av första stycket ska en fråga om legal separation och en

fråga om äktenskapsskillnad anses vara samma fråga.

9 §7 Vid prövning av frågor som avses i 7 och 8 §§ tillämpas svensk lag.

Om legal separation har beslutats i en fördragsslutande stat, har makarna

rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid, under förutsättning
att de har levt åtskilda under en tid som motsvarar betänketiden och att de
inte har återupptagit sammanlevnaden.

10 §8 Om en make avlider efter det att legal separation beslutats och om
den tillämpliga lagen inte innehåller regler om legal separation ska, i fråga
om efterlevande makes rätt att ärva eller ta testamente efter den avlidne, den
legala separationen likställas med äktenskapsskillnad, om den legala separa-
tionen bestod vid dödsfallet.

22 §9 Lagakraftvunnen dom eller administrativ myndighets beslut, som
meddelats i en annan fördragsslutande stat med tillämpning av bestämmelser
som motsvarar 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 eller 21 §, ska gälla i Sverige utan
något särskilt beslut och utan att det görs någon prövning av avgörandets
riktighet eller myndighetens behörighet. Detsamma gäller en lagakraft-
vunnen dom som meddelats i en annan fördragsslutande stat och avser ogil-
tighet eller återgång av äktenskap mellan medborgare i någon fördrags-
slutande stat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
2. I förhållande till Finland gäller fortfarande
a) bestämmelserna i 3 § i den äldre lydelsen och de upphävda 2 a och

3 a–4 §§, om äktenskapet har ingåtts före den 29 januari 2019 och makarna
inte den dagen eller därefter ingår ett lagvalsavtal som är giltigt till formen,
och

b) äldre föreskrifter i fråga om handläggningen i domstol av mål och

ärenden som har inletts före den 29 januari 2019.

3. I förhållande till de övriga nordiska länderna gäller för lagvalsavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet fortfarande den upphävda 4 §.

6 Senaste lydelse 2001:398.

7 Senaste lydelse 2007:522. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 1973:1181. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2001:398.

2019:236

background image

3

SFS

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg

(Justitiedepartementet)

2019:236