SFS 2019:238 Lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

SFS2019-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:788) om införande av

äktenskapsbalken

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1987:788) om införande
av äktenskapsbalken ska ha följande lydelse.

19 §2 I fråga om en ansökan om boskillnad som får tas upp av svensk dom-
stol enligt 3 kap. 5 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögen-
hetsförhållanden i internationella situationer ska giftermålsbalkens bestäm-
melser om rättegången i boskillnadsmål fortfarande tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

2 Senaste lydelse 1988:117.

SFS 2019:

238

Publicerad
den

10 maj 2019

;