SFS 2019:239 Lag om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

SFS2019-239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella

situationer

Utfärdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:417) om arv i
internationella situationer

dels att 3 kap. 8�10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 8 § ska utgå,
dels att nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §,
dels att 1 kap. 2 § och den nya 3 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska sättas närmast före 3 kap. 8 §.

1 kap.
2 §
I 3 kap. finns bestämmelser som delvis införlivar konventionen den
19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om
arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen).

3 kap.
8 §
I fråga om erkännande och verkställighet av dom eller förlikning från
Danmark, Finland, Island eller Norge om rätt på grund av arv eller testa-
mente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av
dödsfall eller ansvar för den dödes skulder finns bestämmelser i lagen
(1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privat-
rättens område. Om den lagen inte är tillämplig, ska 4 kap. tillämpas, under
förutsättning att något annat inte följer av arvsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

SFS 2019:

239

Publicerad
den

10 maj 2019