SFS 2019:242 Förordning om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

SFS2019-242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i

förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid

erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i

vissa fall

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2014:1518) om behörig dom-
stol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
i stället för lydelsen enligt förordningen (2018:1865) om ändring i den
förordningen ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om behörig domstol vid
prövning av en ansökan som avses i

1. 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållan-

den rörande äktenskap och förmynderskap,

2. 9 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som

meddelats i Schweiz,

3. 7 § lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländ-

ska domar och beslut angående underhåll till barn,

4. 38 § atomansvarighetslagen (1968:45),
5. 7 § lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konven-

tionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på
väg,

6. 9 § lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt

avgörande angående underhållsskyldighet,

7. 13 § lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österri-

kiska domar på privaträttens område,

8. 12 § lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konven-

tionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

9. 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
10. 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009),
11. 9 § lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den

multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,

12. 6 § lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskade-

fonderna,

13. 4 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer,
14. 15 § järnvägstrafiklagen (2018:181),
15. 6 § lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och

skadliga ämnen, och

16. 5 kap. 17 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhets-

förhållanden i internationella situationer.

SF

S 2019:242

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

2019:242

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)