SFS 2019:249 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

43 kap.
4 §
Sekretess gäller hos en domstol och en hyres- och arrendenämnd för
uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som
hållits i en domstol eller nämnd, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den hörde lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

SFS

2019:249

Publicerad
den

14 maj 2019