SFS 2019:257 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

5 §1 Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

� bankregistret som förs av Bolagsverket,
� biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
� diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
� diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
� diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen

(2011:594),

� EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
� europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
� europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
� filialregistret som förs av Bolagsverket,
� föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
� företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
� försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
� försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
� insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolags-

verket,

� insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket,
� insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar som förs

av Kronofogdemyndigheten,

� mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
� näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
� patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
� registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden som förs av Bolagsverket,

� stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
� varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats

före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2011:673.

SFS

2019:257

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:257

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)