SFS 2019:258 Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2019-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:485) med

kompletterande bestämmelser till 2015 års

insolvensförordning

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:485) med komplet-
terande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

dels att rubrikerna närmast före 3, 5 och 6 §§ ska utgå,
dels
att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Kungörande och registrering

av utländska insolvensförfaranden”,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 7–15 §§, och närmast före 7, 8,

12 och 14 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj
2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) och lagen
(2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvens-
förordning.

Insolvensregister
Personuppgiftsansvar
7 §
Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-
uppgifter i insolvensregistret över konkurser och insolvensregistret över
företagsrekonstruktioner.

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av

personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsane-
ringar.

Uppgifter som ska registreras i insolvensregistren
8
§ Vilka uppgifter som ska registreras i insolvensregistren framgår av

artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning.

9 § I insolvensregistret över konkurser ska, utöver vad som framgår av
artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

1. beslut om att bevakningsförfarande ska äga rum i en konkurs och tids-

fristen för att anmäla fordringar, och

2. datum för beslut om att en konkurs har avslutats eller upphävts.

SFS

2019:258

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:258

10 § I insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska, utöver vad
som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras upp-
gift om datum för beslut om att en företagsrekonstruktion har upphört eller
upphävts.

11 § I insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska,
utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning,
registreras uppgift om

1. datum för beslut om att bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. den domstol som i förekommande fall har beslutat om att bevilja

skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen,

3. till vilken myndighet och inom vilken tid ett överklagande av beslutet

om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska ges in,

4. när en borgenär senast kan ansöka om omprövning av en skuldsanering

enligt 48 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller F-skuldsane-
ring enligt 50 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för före-
tagare, och

5. datum för beslut om att upphäva ett inledandebeslut, att inte bevilja

skuldsanering eller F-skuldsanering, att avskriva ett ärende om skuldsane-
ring eller F-skuldsanering eller att efter omprövning upphäva en beslutad
skuldsanering eller F-skuldsanering.

Underrättelser om konkurser och företagsrekonstruktioner
12 §
När ett konkursbeslut har meddelats ska tingsrätten underrätta
Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 9 § har
meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en
justering av uppgifterna i insolvensregistret över konkurser. Underrättelsen
ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över
konkurser.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens

beslut gäller omedelbart.

13 § När ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats ska tings-
rätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut
som avses i 10 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut
som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över företags-
rekonstruktioner. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registre-
ras i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens

beslut gäller omedelbart.

Tillgängliggörande på den europeiska e-juridikportalen
14 §
Bolagsverket ska ansvara för att göra uppgifter i insolvensregistren
tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen genom det system för sam-
mankoppling som avses i artikel 25 i 2015 års insolvensförordning.

15 § Bolagsverket ska vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rim-
liga för att förhindra för andra än Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten
att elektroniskt spara uppgifter som finns i insolvensregistren och som är
tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

background image

3

SFS

2019:258

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)