SFS 2019:258 Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2019-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:485) med

kompletterande bestämmelser till 2015 års

insolvensförordning

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:485) med komplet-
terande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

dels att rubrikerna närmast före 3, 5 och 6 §§ ska utgå,
dels
att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Kungörande och registrering

av utländska insolvensförfaranden⬝,

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 7�15 §§, och närmast före 7, 8,

12 och 14 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj
2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning) och lagen
(2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvens-
förordning.

Insolvensregister
Personuppgiftsansvar
7 §
Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-
uppgifter i insolvensregistret över konkurser och insolvensregistret över
företagsrekonstruktioner.

Kronofogdemyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av

personuppgifter i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsane-
ringar.

Uppgifter som ska registreras i insolvensregistren
8
§ Vilka uppgifter som ska registreras i insolvensregistren framgår av

artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning.

9 § I insolvensregistret över konkurser ska, utöver vad som framgår av
artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras uppgift om

1. beslut om att bevakningsförfarande ska äga rum i en konkurs och tids-

fristen för att anmäla fordringar, och

2. datum för beslut om att en konkurs har avslutats eller upphävts.

SFS

2019:258

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:258

10 § I insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska, utöver vad
som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning, registreras upp-
gift om datum för beslut om att en företagsrekonstruktion har upphört eller
upphävts.

11 § I insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska,
utöver vad som framgår av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning,
registreras uppgift om

1. datum för beslut om att bevilja skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. den domstol som i förekommande fall har beslutat om att bevilja

skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen,

3. till vilken myndighet och inom vilken tid ett överklagande av beslutet

om att bevilja skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen ska ges in,

4. när en borgenär senast kan ansöka om omprövning av en skuldsanering

enligt 48 § andra stycket skuldsaneringslagen (2016:675) eller F-skuldsane-
ring enligt 50 § andra stycket lagen (2016:676) om skuldsanering för före-
tagare, och

5. datum för beslut om att upphäva ett inledandebeslut, att inte bevilja

skuldsanering eller F-skuldsanering, att avskriva ett ärende om skuldsane-
ring eller F-skuldsanering eller att efter omprövning upphäva en beslutad
skuldsanering eller F-skuldsanering.

Underrättelser om konkurser och företagsrekonstruktioner
12 §
När ett konkursbeslut har meddelats ska tingsrätten underrätta
Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut som avses i 9 § har
meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut som föranleder en
justering av uppgifterna i insolvensregistret över konkurser. Underrättelsen
ska innehålla de uppgifter som ska registreras i insolvensregistret över
konkurser.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens

beslut gäller omedelbart.

13 § När ett beslut om företagsrekonstruktion har meddelats ska tings-
rätten underrätta Bolagsverket. Underrättelse ska vidare ske när ett beslut
som avses i 10 § har meddelats och när det i övrigt har meddelats ett beslut
som föranleder en justering av uppgifterna i insolvensregistret över företags-
rekonstruktioner. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som ska registre-
ras i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner.

En underrättelse enligt första stycket ska ske genast, om domstolens

beslut gäller omedelbart.

Tillgängliggörande på den europeiska e-juridikportalen
14 §
Bolagsverket ska ansvara för att göra uppgifter i insolvensregistren
tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen genom det system för sam-
mankoppling som avses i artikel 25 i 2015 års insolvensförordning.

15 § Bolagsverket ska vidta de tekniska åtgärder som är möjliga och rim-
liga för att förhindra för andra än Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten
att elektroniskt spara uppgifter som finns i insolvensregistren och som är
tillgängliga på den europeiska e-juridikportalen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

background image

3

SFS

2019:258

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)