SFS 2019:262 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

SFS2019-262.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2

dels att rubriken närmast före 5 kap. 1 § ska utgå,
dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 5 kap. 1–8 §§, och närmast

efter rubriken till 5 kap. och närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 §§
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §3 De ord och uttryck som används i denna förordning har samma bety-
delse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver betyder

anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (2011:791) om ackre-

ditering och teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplig-
het hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och del-
system,

europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant

europeiskt tekniskt godkännande eller sådan nationell standard som genomför
europeisk standard som anges i artikel 1.8–1.12 i rådets direktiv 93/38/EEG
av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter
som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna,

transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen

för konventionell trafik och för höghastighetstrafik,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik: det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos
järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den
järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och
rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlin-
jer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik: det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som om-
fattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamen-
tets och rådets beslut nr 1692/96/EG,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättan-

det av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller

öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrning av infrastrukturen.

2 Förordningen omtryckt 2007:453.

3 Senaste lydelse 2015:361.

SFS

2019:262

Publicerad
den

17 maj 2019

background image

2

SFS

väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG,

i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU,

väsentliga uppgifter: beslutsfattande om tilldelning av tåglägen och

beslutsfattande som rör uttag av avgifter för nyttjande av järnvägsinfra-
struktur.

5 kap.

Infrastrukturförvaltares oberoende

Grundläggande skyldigheter om konkurrensneutralitet och icke-

diskriminering
1 §4 För att infrastrukturförvaltare ska uppfylla kravet om konkurrens-
neutralitet och icke-diskriminering i förhållande till järnvägsföretag och
andra sökande av kapacitet enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § järnvägslagen
(2004:519) ska infrastrukturförvaltaren säkerställa att alla relevanta delar av
verksamheten uppfyller dessa krav. Detta innebär för Trafikverkets verk-
samhet bland annat att

1. ledamöterna i styrelsen och de chefer som rapporterar direkt till styrel-

sen agerar på ett icke-diskriminerande sätt och att deras opartiskhet inte är
påverkad av någon intressekonflikt,

2. ledamöterna i styrelsen inte samtidigt är ledamöter i ett järnvägsföre-

tags styrelse,

3. de väsentliga uppgifterna organisatoriskt och beslutsmässigt utförs på

ett oberoende sätt i förhållande till järnvägsföretag och andra sökande av
kapacitet och att de personer som ansvarar för att fatta beslut om dessa upp-
gifter inte påverkas av någon intressekonflikt,

4. personer som ansvarar för att fatta beslut om väsentliga uppgifter hos

Trafikverket inte samtidigt är ledamöter i ett järnvägsföretags styrelse,

5. trafikledning och planering av underhåll utövas på ett öppet och icke-

diskriminerande sätt och att de personer som ansvarar för att fatta beslut om
dessa uppgifter inte påverkas av någon intressekonflikt,

6. trafikledning utövas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt så att i

händelse av exempelvis en störning alla berörda järnvägsföretag så snabbt
som möjligt får fullständig tillgång till relevant information, och

7. Trafikverket på ett öppet och icke-diskriminerande sätt samråder med

berörda järnvägsföretag och andra sökande om sin planering för underhålls-
och moderniseringsarbeten och så långt möjligt beaktar deras synpunkter.

Entreprenad och delning av infrastrukturförvaltarens uppgifter
2 §5 Förutsatt att det inte uppstår några intressekonflikter och att konfi-
dentiell information inte obehörigen förs vidare hindrar inte kraven på icke-
diskriminering och konkurrensneutralitet enligt 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 §
järnvägslagen (2004:519) att Trafikverket lägger ut delar av sina uppgifter
på entreprenad. Om de uppgifter som läggs ut på entreprenad rör annat än
utveckling, underhåll och modernisering av järnvägsinfrastrukturen, får upp-
gifterna dock inte läggas ut på entreprenad till ett järnvägsföretag eller till
någon som kontrollerar eller kontrolleras av ett järnvägsföretag.

Det förhållandet att uppgifter läggs ut på entreprenad ska inte påverka det

ansvar Trafikverket har i egenskap av infrastrukturförvaltare för verksam-
heten enligt järnvägslagen.

4 Tidigare 1 § upphävd genom 2017:1287.

5 Tidigare 2 § upphävd genom 2017:1287.

2019:262

background image

3

SFS

Samarbetsavtal
3 §6 Kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering enligt 6 kap.
1 § och 7 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519) hindrar inte att Trafikverket
under Transportstyrelsens överinseende ingår samarbetsavtal med ett eller
flera järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt i syfte att skapa för-
delar för kunderna, såsom sänkta kostnader och förbättrad prestanda på den
del av nätet som omfattas av avtalet.

Transportstyrelsen ska övervaka tillämpningen av sådana samarbetsavtal

och får i de fall det bedöms motiverat ge råd om att avtalet ska upphävas.

Vertikalt integrerade företag
4 §7 Vertikalt integrerade företag är

1. företag som ansöker om undantag från förbudet i 6 kap. 2 § järnvägs-

lagen (2004:519) att utföra eller organisera järnvägstrafik och samtidigt
ansvara för tilldelning av infrastrukturkapacitet eller fastställande av avgif-
ter, och

2. företag som har beviljats undantag från det förbudet.
Vertikalt integrerade företag kan klassificeras i någon av följande katego-

rier av företag där, i den mening som avses i rådets förordning (EG)
nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer,

1. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett företag som på samma

gång kontrollerar ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik
på infrastrukturförvaltarens nät,

2. en infrastrukturförvaltare kontrolleras av ett eller flera järnvägsföretag

som bedriver järnvägstrafik på infrastrukturförvaltarens nät,

3. ett eller flera järnvägsföretag som bedriver järnvägstrafik på infrastruk-

turförvaltarens nät kontrolleras av en infrastrukturförvaltare, eller

4. ett företag består av klart avgränsade avdelningar, varav en avdelning

är infrastrukturförvaltare och en eller flera avdelningar tillhandahåller trans-
porttjänster.

Prövning av undantag enligt 6 kap. 2 § järnvägslagen
5 §8 När undantag från förbudet mot vertikal integration i 6 kap. 2 §
järnvägslagen (2004:519) prövas, kan icke-diskriminerande tilldelning av
infrastrukturkapacitet och fastställande av avgifter inte förutsättas om

1. ett järnvägsföretag eller någon annan enhet inom det vertikalt

integrerade företaget än infrastrukturförvaltaren har ett avgörande inflytande
över de väsentliga uppgifterna,

2. infrastrukturförvaltaren inte är organisatoriskt skild från andra enheter

inom det vertikalt integrerade företaget,

3. ledamöter i infrastrukturförvaltarens styrelse eller personer som fattar

beslut som rör de väsentliga uppgifterna får en resultatbaserad ersättning
från någon annan enhet inom det vertikalt integrerade företaget eller bonus
kopplad till ett järnvägsföretags finansiella resultat,

4. känslig information som rör de väsentliga uppgifterna är tillgänglig för

andra än behöriga personer hos infrastrukturförvaltaren inom det vertikalt
integrerade företaget,

5. ett järnvägsföretag eller någon annan enhet än infrastrukturförvaltaren

inom det vertikalt integrerade företaget har ett avgörande inflytande över

6 Tidigare 3 § upphävd genom 2017:1287.

7 Tidigare 4 § upphävd genom 2017:1287.

8 Tidigare 5 § upphävd genom 2017:1287.

2019:262

background image

4

SFS

tillsättning och avsättning av personer som ansvarar för att fatta beslut om
de väsentliga uppgifterna,

6. de väsentliga uppgifterna läggs ut på entreprenad till en annan enhet

inom det vertikalt integrerade företaget som inte uteslutande utför sådana
uppgifter,

7. infrastrukturförvaltaren ger utdelning till en ägare som är del av samma

vertikalt integrerade företag och som utövar kontroll över både infrastruk-
turförvaltaren och ett järnvägsföretag,

8. lån eller tjänster mellan juridiskt skilda enheter inom det vertikalt

integrerade företaget tillhandahålls till mer förmånliga villkor än vad som
gäller på marknaden i övrigt eller, när det gäller tjänster, till en kostnad som
understiger produktionskostnaden inklusive en rimlig vinstmarginal, eller

9. redovisningen hos infrastrukturförvaltaren och övriga enheter inom det

vertikalt integrerade företaget inte är så tydlig att det som anges i 7 eller 8
kan kontrolleras.

Trafikverkets ansvar för inrättande av en samordningsmekanism
6 §
9 Trafikverket ska säkerställa att en lämplig samordningsmekanism
inrättas och upprätthålls för att säkerställa samordningen mellan Trafikver-
ket och berörda järnvägsföretag och andra sökande av infrastrukturkapacitet.
När så är lämpligt ska företrädare för användare av järnvägstjänster för
godstransport och persontrafik på järnväg samt nationella, lokala eller regio-
nala myndigheter inbjudas att delta. Transportstyrelsen får delta som obser-
vatör. Samordningen ska omfatta bland annat

1. de sökandes behov när det gäller underhåll och utvecklingen av infra-

strukturkapaciteten,

2. innehållet i och genomförandet av beskrivningen av järnvägsnätet

enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519),

3. intermodalitets- och driftskompabilitetsfrågor,
4. övriga frågor som rör villkoren för tillträde till och användningen av

infrastrukturen samt kvaliteten på Trafikverkets tjänster.

Trafikverket ska i samråd med berörda parter utarbeta och offentliggöra

riktlinjer för samordningen. Samordningen ska ske minst en gång per år.
Trafikverket ska på sin webbplats offentliggöra en översikt över verksamhet
som genomförs med anledning av samordningen. Om samråd erbjuds berör-
da parter i de frågor som anges i 1–4 enligt andra bestämmelser i järnvägs-
lagen eller till lagen anslutande föreskrifter, behöver inget särskilt samråd i
sådana frågor genomföras enligt denna paragraf.

Trafikverkets deltagande i det europeiska nätverket för infrastruktur–

förvaltare
7 §
10 I syfte att underlätta tillhandahållandet av effektiv och ändamålsenlig
järnvägstrafik inom unionen ska Trafikverket delta och samarbeta i ett nät-
verk som håller regelbundna möten för att

1. utveckla unionens järnvägsinfrastruktur,
2. främja ett snabbt och effektivt genomförande av det gemensamma euro-

peiska järnvägsområdet,

3. utbyta bästa praxis,
4. övervaka och jämföra prestandan,
5. bidra till kommissionens marknadsövervakningsverksamhet,
6. hantera gränsöverskridande flaskhalsar, och

9 Tidigare 6 § upphävd genom 2017:1287.

10 Tidigare 7 § upphävd genom 2017:1287.

2019:262

background image

5

SFS

7. diskutera tillämpningen av artiklarna 37 och 40 i direktiv 2012/34/EU

om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Vid tillämpning av första stycket 4 ska Trafikverket bidra till att nätverket

identifierar gemensamma principer och metoder för enhetlig övervakning
och jämförelse av prestandan.

Incitament att sänka kostnaderna för att tillhandahålla infrastruktur
8 §
11 Trafikverket ska genom effektiv förvaltning av infrastrukturen, och
utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet på infrastrukturtjänsten, verka
för att sänka sina kostnader för att tillhandahålla infrastruktur och därmed
sänka nivån på tillträdesavgifter.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövning av ärenden som har inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

11 Tidigare 8 § upphävd genom 2017:1287.

2019:262