SFS 2019:266 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

SFS2019-266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 12 och 12 a §§ förundersökningskungörelsen
(1947:948)2 ska ha följande lydelse.

12 §3 I samband med att den som skäligen misstänks för brott underrättas
om misstanken ska han eller hon också underrättas om sin rätt att

– anlita biträde av försvarare och att under vissa förutsättningar få en

offentlig försvarare förordnad,

– få information om förändringar av misstanken och ta del av utrednings-

material i den utsträckning som följer av 23 kap. 18 § rättegångsbalken,

– vid behov biträdas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga

för att kunna ta till vara sin rätt, och

– inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva

medverka till utredningen av sin egen skuld.

Om den misstänkte är under arton år ska han eller hon så långt det är

möjligt även informeras om den fortsatta handläggningen, vilka myndig-
heter som är delaktiga i förfarandet och deras roller. Den misstänkte ska
samtidigt särskilt underrättas om

– sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller någon annan nära
person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,

– sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,
– att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till

skydd av privatlivet, och

– vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller hand-

läggningen.

Den misstänkte ska få informationen på ett språk som han eller hon

förstår.

Om det enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken inte har genomförts en

förundersökning ska den misstänkte underrättas enligt första och andra
styckena senast när åtal väcks eller i samband med att en klagan om
undanröjande av ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot
lämnas in till domstol.

12 a §4 Den som anhålls eller häktas ska utan dröjsmål få skriftlig in-
formation om de rättigheter som anges i 12 § och om sin rätt att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om rättssäker-

hetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

2 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

3 Senaste lydelse 2018:121.

4 Senaste lydelse 2016:932.

SFS

2019:266

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:266

– enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken ta del av de omständigheter som

ligger till grund för beslutet om anhållande eller häktning,

– enligt 24 kap. 21 a § rättegångsbalken eller 5 § lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en anhörig eller någon
annan nära person underrättad om frihetsberövandet,

– få hälso- och sjukvård enligt 5 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), och
– inom den tid som sägs i 24 kap. rättegångsbalken få ett anhållnings-

beslut prövat vid en häktningsförhandling och få frågan om häktning om-
prövad av domstol.

Om den som anhålls eller häktas är under arton år ska informationen även

omfatta förutsättningarna för frihetsberövande enligt 24 kap. rättegångs-
balken och 23 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller, när det är fråga om internationella förfaranden, de bestämmelser som
ligger till grund för frihetsberövandet.

Den anhållne eller häktade ska informeras på ett språk som han eller hon

förstår och ska ha rätt att behålla den skriftliga informationen så länge fri-
hetsberövandet består.

I häktesförordningen (2010:2011) finns bestämmelser om vilken in-

formation som ska lämnas om verkställigheten av ett frihetsberövande.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)