SFS 2019:267 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

SFS2019-267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 2 § häktesförordningen (2010:2011) ska ha
följande lydelse.

2 § Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en för-
varingslokal informeras om verkställighetens innebörd på ett språk som han
eller hon förstår. Sådan information ska också lämnas vid andra tillfällen så
snart det finns anledning till det.

Om den intagne är under arton år ska informationen lämnas både munt-

ligen och skriftligen.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om rättssäker-

hetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden.

SFS

2019:267

Publicerad
den

21 maj 2019