SFS 2019:270 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

SFS2019-270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1980:1030) med

hyresnämndsinstruktion

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 14, 15, 17 och 25 §§ förordningen (1980:1030)
med hyresnämndsinstruktion ska ha följande lydelse.

14 §1 För varje ärende ska det vid varje tidpunkt finnas ett ansvarigt
hyresråd.

Första stycket gäller inte ärenden som tingsnotarier, notariemeriterade

beredningsjurister eller andra anställda handlägger med stöd av förordnan-
den enligt 15 § andra stycket och 15 a §. För sådana ärenden ansvarar den
förordnade.

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen.

Ansvarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett
effektivt sätt.

15 §2 Chefen för hyresnämnden får förordna den som har tillräcklig
kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän
domstol eller en allmän förvaltningsdomstol att på eget ansvar

1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som följer av

föreskrifter i lagar eller andra författningar,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och

andra meddelanden,

3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och

uppgifter som hyresnämnden ska utfärda eller avge i samband med beslut,

4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,
5. förordna tolk,
6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. samt om ersättning till tolkar, och

7. pröva om ett överklagande av hyresnämndens beslut har kommit in i

rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta medför.

Chefen för hyresnämnden får också förordna den som har tillräcklig

kunskap och erfarenhet och som är anställd vid nämnden att på eget ansvar
pröva en fråga om godkännande av en överenskommelse som avses i 12 kap.
45 a och 56 §§ jordabalken. Ett förordnande får bara avse enkla ärenden och
medför inte behörighet att avvisa eller avslå en ansökan.

1 Senaste lydelse 2005:1094.

2 Senaste lydelse 2017:545.

SFS

2019:270

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:270

17 § Sådan ersättning som ska betalas av allmänna medel enligt 19 b §
lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ska stanna på
staten.

25 §3 Bestämmelser om utnämning av hyresråd tillika chef för hyres-
nämnden i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga hyresråd finns i
3 och 6 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Hyresråd
anställs med fullmakt.

Hyresnämnden ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig

anställning som hyresråd som behöver tillsättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1796.