SFS 2019:271 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

SFS2019-271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i

arrendenämnd och hyresnämnd

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1095) om ärenden i
arrendenämnd och hyresnämnd1

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 11 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

8 § Vid en besiktning ska följande antecknas:

1. tid och plats för besiktningen,
2. vilka som deltar, och
3. det som iakttas vid besiktningen.
Om det är lämpligt får det som iakttas vid besiktningen dokumenteras

genom en ljud- och bildupptagning, fotografier eller på något annat liknande
sätt.

Ljud- och bildupptagningar
11 §
2 En ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning ska gallras
senast sex veckor efter det att ärendet har avgjorts genom ett beslut som har
fått laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 10 § 2008:786.

2 Senast lydelse 2008:786.

SFS

2019:271

Publicerad
den

21 maj 2019

;