SFS 2019:272 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

SFS2019-272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion

för E-hälsomyndigheten

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:1031) med instruk-
tion för E-hälsomyndigheten1

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

2 §2 Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister

och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,

4. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkeme-

delsstatistik,

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransin-

formation avseende dosdispenserade läkemedel,

11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i

syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och

12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd

till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315).

3 § E-hälsomyndigheten ska utveckla och tillhandahålla digitala tjänster
för att redovisa uppgifter i myndighetens register i syfte att underlätta för
den enskilde utifrån myndighetens verksamhetsområde.

1 Senaste lydelse av 6 § 2016:1064.

2 Senaste lydelse 2018:493.

SFS

2019:272

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:272

13 §3 Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan

statistik enligt 2 § 5 och 6,

2. tillgången till de register som avses i 2 § 7 och 9, och
3. sådana tjänster och uppdrag som avses i 4–7 §§.
Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord-

ningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:297.