SFS 2019:276 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)2 att
punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2011:1020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3.3 För den som har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller

specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxen-
utbildning gäller de äldre bestämmelserna i bilaga 3, dock inte punkt 8 andra
stycket om att högst en meritpoäng får avse områdeskurser enligt j och k och
inte heller det som anges i samma punkt tredje stycket j och k.

Vid tillämpning av första stycket likställs, i fråga om meritpoäng, kurs

med lägst betyget godkänt i ämnet svenskt teckenspråk för hörande med kurs
i ämnet moderna språk.

Ett betyg i en kurs enligt de ämnesplaner som gäller i gymnasieskolan

från och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå från och med den 1 juli 2012 ska trots första stycket ges ett siffervärde
enligt punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som

börjar efter utgången av maj 2022.

3. Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om kom-

pensation för att de som avses i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2011:1020) om ändring i högskole-
förordningen (1993:100) inte kan få meritpoäng för områdeskurser från och
med antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022. När
Universitets- och högskolerådet meddelar sådana föreskrifter ska myn-
digheten föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid
antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2013:1008.

SFS

2019:276

Publicerad
den

22 maj 2019