SFS 2019:278 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS2019-278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument2 ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 §, av
följande lydelse.

3 kap.
4 §
3 Ytterligare bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument
som tillhör någon annan finns i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i
transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Tidigare 3 kap. 4 § upphävd genom 2007:365.

SFS

2019:278

Publicerad
den

22 maj 2019