SFS 2019:283 Förordning om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

SFS2019-283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

p

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordning

en (2018:1640) om fastställande

av omräknade belopp för vägavgift för år 2019
Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1640) om faststäl-
lande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla från den 1 juli 2019,
dels att nuvarande 5 § ska betecknas 3 §,
dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Regeringen fastställer enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

2 § Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal
axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor upp-
fyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som
� när det gäller klasserna 0�V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga gods-
fordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och
� när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass Avgift

per år
i kronor

Avgift
per månad
i kronor

Avgift
per vecka
i kronor

Avgift
per dag
i kronor

0

14 534

1 446

382

123

I

12 633

1 260

330

123

II

11 001

1 094

289

123

III

9 565

950

247

123

IV

8 697

867

227

123

V

7 747

774

206

123

VI
eller renare

7 747

774

206

123

SFS

2019:283

Publicerad
den

23 maj 2019

background image

2

SFS

2019:283

Minst 4 axlar

EURO-klass Avgift

per år
i kronor

Avgift
per månad
i kronor

Avgift
per vecka
i kronor

Avgift
per dag
i kronor

0

24 368

2 427

640

123

I

21 093

2 107

557

123

II

18 346

1 828

485

123

III

15 939

1 590

423

123

IV

14 503

1 446

382

123

V

12 912

1 291

340

123

VI
eller renare

12 912

1 291

340

123

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Marc Gren
(Finansdepartementet)