SFS 2019:284 Lag om röstningsrådgivare

SFS2019-284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om röstningsrådgivare

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller verksamhet som består i att yrkesmässigt analysera
redovisningar och annan relevant information om aktiebolag i syfte att bistå
aktieägare med undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer inför
beslut på en bolagsstämma.

En röstningsrådgivare är en juridisk person som bedriver sådan verk-

samhet.

2 § Lagen gäller verksamhet som bedrivs av en svensk röstningsrådgivare.
Lagen gäller också verksamhet som bedrivs av en röstningsrådgivare från
ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om

1. röstningsrådgivaren har sitt huvudkontor i Sverige, eller
2. verksamheten bedrivs från ett verksamhetsställe här, utan att röst-

ningsrådgivaren har sitt huvudkontor inom EES.

Lagen gäller endast verksamhet avseende aktier som är förenade med

rösträtt, är utgivna av ett bolag inom EES och är upptagna till handel på en
sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden.

Anmälan
3 §
En röstningsrådgivare som bedriver verksamhet som omfattas av
denna lag ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Uppförandekod
4 §
En röstningsrådgivare ska ange den uppförandekod som rådgivaren
tillämpar och redovisa hur den följs.

Om röstningsrådgivaren inte tillämpar någon uppförandekod, eller inte

följer en eller flera delar av en sådan kod, ska röstningsrådgivaren tydligt
ange skälen för det. Om en eller flera delar av koden inte har följts och alter-
nativa åtgärder har vidtagits, ska även åtgärderna anges.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

SFS

2019:284

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

SFS

2

Uppförandekoden och de andra uppgifter som avses i första och andra

styckena ska hållas tillgängliga utan kostnad på röstningsrådgivarens webb-
plats. Uppgifterna ska uppdateras varje år.

Årlig redogörelse
5 §
En röstningsrådgivare ska varje år i en redogörelse beskriva hur rådgi-
varen tar fram undersökningar, råd och röstningsrekommendationer.

Redogörelsen ska hållas tillgänglig utan kostnad på röstningsrådgivarens

webbplats under minst tre år.

Redovisning av intressekonflikter
6 §
En röstningsrådgivare ska identifiera och utan dröjsmål för sina kunder
redovisa alla faktiska och potentiella intressekonflikter, inbegripet affärsför-
bindelser, som kan påverka rådgivarens undersökningar, råd eller röstnings-
rekommendationer. Rådgivaren ska samtidigt redovisa vilka åtgärder som
vidtas för att undanröja, begränsa eller hantera den faktiska eller potentiella
intressekonflikten.

Tillsyn
7 §
Finansinspektionen har tillsyn över att röstningsrådgivare följer kra-
ven i denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

8 § En röstningsrådgivare ska till Finansinspektionen lämna de uppgifter
och handlingar som inspektionen begär för tillsynen.

Ingripande
9 §
Om en röstningsrådgivare åsidosätter sina skyldigheter enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska Finansinspek-
tionen antingen besluta att förelägga rådgivaren att inom en viss tid åtgärda
bristen eller göra en anmärkning.

Finansinspektionen får förena ett föreläggande med vite.
Finansinspektionen får avstå från ett ingripande om en brist är ringa eller

ursäktlig eller om röstningsrådgivaren gör rättelse.

Avgifter
10 §
Röstningsrådgivare ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektio-
nens verksamhet med anknytning till denna lag.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för att pröva anmälningar enligt 3 §.

Bemyndiganden
11 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den årliga redogörelsen enligt 5 §.

Regeringen får också meddela föreskrifter om avgifter enligt 10 §.

Överklagande
12 §
Finansinspektionens beslut med stöd av denna lag får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2019:284

background image

SFS

3

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. En årlig redogörelse enligt 5 § ska hållas tillgänglig första gången 2020.


På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2019:284