SFS 2019:285 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.

dels att 9 a och 34 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 10 e–10 k §§, av följande

lydelse.

9 a §3 Bestämmelserna i 10 a § andra–femte styckena, 10 b–10 k §§ och
11 § fjärde och femte styckena, 15 a–15 e och 16 a §§ gäller för en pensions-
stiftelse som tryggar utfästelser om pension till minst 100 sådana personer
som avses i 9 § första stycket, och för vilka avsättningar har gjorts till
stiftelsen.

Bestämmelserna får tillämpas även av andra pensionsstiftelser i enlighet

med 31 §, dock inte beträffande egenföretagares tryggande i stiftelse för
egen räkning.

10 e § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § och som investerar i aktier
som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap.
4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av
ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska anta prin-
ciper för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna
ska det framgå hur stiftelsen integrerar aktieägarengagemanget i sin in-
vesteringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur stiftelsen
1. övervakar relevanta frågor om bolag som den investerar i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags-
styrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse 2005:1124.

SFS

2019:285

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

2019:285

10 f § En pensionsstiftelse som enligt 10 e § ska anta principer för sitt
aktieägarengagemang ska varje år redogöra för hur principerna har till-
lämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av stiftelsens röstningsbeteende i portföljbola-

gen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor som stiftelsen har använt sig av råd eller

röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur stiftelsen har röstat på portfölj-

bolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller
storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

10 g § En pensionsstiftelse får avstå från att uppfylla ett eller flera av
kraven i 10 e och 10 f §§, om stiftelsen tydligt anger skälen för det.

10 h § Principerna för aktieägarengagemang enligt 10 e §, den årliga redo-
görelsen enligt 10 f § och uppgifter enligt 10 g § ska hållas tillgängliga på
pensionsstiftelsens webbplats. Om stiftelsen inte har en egen webbplats får
informationen hållas tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan nås.

Om pensionsstiftelsen inte redovisar omröstningar i den årliga redogö-

relsen på grund av att stiftelsen har gett en sådan kapitalförvaltare som avses
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den
11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade
företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2017/828, i uppdrag att ansvara för investeringarna, ska stiftelsen på webb-
platsen uppge var kapitalförvaltaren har offentliggjort informationen om
omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.

10 i § En pensionsstiftelse som avses i 9 a § och som investerar i aktier
som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap.
4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av
ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska i fråga om
sådana aktier redogöra för hur de viktigaste inslagen i investeringsstrategin
bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång till lång sikt.

10 j § Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2007/36/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar för en sådan pensions-
stiftelse som avses i 9 a § och investeringarna avser aktier som är upptagna
till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska pensionsstiftelsen i
fråga om sådana aktier redogöra för

1. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar investerings-

beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och
icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage-
mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till
lång sikt,

2. hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens

prestationer, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna beaktar det
långsiktiga resultatet i absoluta tal,

background image

3

SFS

2019:285

3. hur pensionsstiftelsen bevakar dels kapitalförvaltarens kostnader för

portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet eller
gränser för omsättningshastigheten, och

4. hur lång tid som överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.
Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de

delar som redogörelsen ska omfatta, ska pensionsstiftelsen tydligt ange
skälen för det.

10 k § Den information som avses i 10 i och 10 j §§ ska hållas tillgänglig
utan kostnad på pensionsstiftelsens webbplats. Om pensionsstiftelsen inte
har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan
webbplats som enkelt kan nås.

Informationen ska uppdateras varje år. Pensionsstiftelsen får dock avstå

från att göra en uppdatering om det inte har skett någon väsentlig förändring.

34 §4 Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse
som avses i 9 a § första stycket förvaltas i enlighet med bestämmelserna i
10 a § andra–femte styckena, 10 b–10 k §§, 11 § fjärde och femte styckena,
15 a–15 e och 16 a §§ samt i enlighet med föreskrifter som meddelats med
stöd av någon av dessa bestämmelser. Inspektionen ska också utöva sådan
tillsyn över förvaltningen av en stiftelse som med stöd av 9 a § andra stycket
beslutat att tillämpa de bestämmelserna.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta med motsva-

rande utländska tillsynsmyndigheter i den utsträckning som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. En årlig redogörelse enligt 10 f § ska hållas tillgänglig första gången

2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:1124.