SFS 2019:286 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2019-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen
(1995:1554) ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 a §
3 I ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, ska förvaltningsberättelsen även innehålla

1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktie-

bolagslagen (2005:551), och

2. i förekommande fall, styrelsens förslag till nya riktlinjer.
Information enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till uppgifter

som lämnas enligt 5 kap. 40 eller 41 §. I sådant fall ska förvaltningsberättel-
sen innehålla en hänvisning till den plats där informationen har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse 2015:813.

SFS

2019:286

Publicerad
den

24 maj 2019