SFS 2019:286 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2019-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:QFZJSH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ITYNKX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 6 kap. 1 a � �rsredovisningslagen <br/>(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>6 kap. <br/>1 a �</b>3 I ett aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad <br/>marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska <br/>samarbetsomr�det, ska f�rvaltningsber�ttelsen �ven inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 � aktie-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagslagen (2005:551), och </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. i f�rekommande fall, styrelsens f�rslag till nya riktlinjer.<br/>Information enligt f�rsta stycket 1 f�r l�mnas i anslutning till uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som l�mnas enligt 5 kap. 40 eller 41 �. I s�dant fall ska f�rvaltningsber�ttel-<br/>sen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r informationen har l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 10 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Torbj�rn Malm <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">r�dets direktiv (EU) 2017/828. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:813. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:286</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">24 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554)

Utf�rdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 6 kap. 1 a � �rsredovisningslagen
(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.
1 a �
3 I ett aktiebolag vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det, ska f�rvaltningsber�ttelsen �ven inneh�lla

1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 � aktie-

bolagslagen (2005:551), och

2. i f�rekommande fall, styrelsens f�rslag till nya riktlinjer.
Information enligt f�rsta stycket 1 f�r l�mnas i anslutning till uppgifter

som l�mnas enligt 5 kap. 40 eller 41 �. I s�dant fall ska f�rvaltningsber�ttel-
sen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r informationen har l�mnats.

Denna lag tr�der i kraft den 10 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

r�dets direktiv (EU) 2017/828.

3 Senaste lydelse 2015:813.

SFS

2019:286

Publicerad
den

24 maj 2019

;