SFS 2019:290 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2019-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska införas sju nya paragrafer, 6 kap. 13 a–13 d §§ och 16 kap.
8 a–8 c §§, och närmast före 6 kap. 13 a § och 16 kap. 8 a § nya rubriker av
följande lydelse.

6 kap.
Livförsäkringsföretags principer för aktieägarengagemang
13 a §
Ett livförsäkringsföretag som investerar i aktier som är upptagna
till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag
inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana
aktier. Av principerna ska det framgå hur försäkringsföretaget integrerar
aktieägarengagemanget i sin investeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur försäkringsföretaget
1. övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags-
styrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.
Denna paragraf gäller inte sådana placeringar där försäkringstagarna eller

andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken.

13 b § Ett livförsäkringsföretag ska varje år redogöra för hur principerna
för aktieägarengagemang som avses i 13 a § har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av försäkringsföretagets röstningsbeteende i

portföljbolagen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor som försäkringsföretaget har använt sig av råd

eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

1 Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

SFS

2019:290

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

Av redogörelsen ska det också framgå hur försäkringsföretaget har röstat

på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av
ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

13 c § Ett livförsäkringsföretag får avstå från att uppfylla ett eller flera av
kraven i 13 a och 13 b §§, om företaget tydligt anger skälen för det.

13 d § Principerna för aktieägarengagemang enligt 13 a §, den årliga redo-
görelsen enligt 13 b § och uppgifter enligt 13 c § ska hållas tillgängliga på
livförsäkringsföretagets webbplats. Om försäkringsföretaget inte har en
egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan webbplats
som enkelt kan nås.

Om försäkringsföretaget inte redovisar omröstningar i den årliga redogö-

relsen på grund av att företaget har gett en sådan kapitalförvaltare som avses
i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den
11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade
företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2017/828, i uppdrag att ansvara för investeringarna, ska försäkringsföretaget
på webbplatsen uppge var kapitalförvaltaren har offentliggjort informatio-
nen om omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.

16 kap.


Livförsäkringsföretags redogörelser för investeringar i aktier


8 a § Ett livförsäkringsföretag som investerar i aktier som är upptagna till
handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag
inom EES, ska i fråga om sådana aktier redogöra för hur de viktigaste insla-
gen i investeringsstrategin stämmer överens med profilen och löptiden för
försäkringsföretagets åtaganden och hur de inslagen bidrar till tillgångarnas
utveckling på medellång till lång sikt.

Denna paragraf gäller inte sådana placeringar där försäkringstagarna eller

andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken.

8 b § Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande
av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar för ett
livförsäkringsföretag och investeringarna avser aktier som är upptagna till
handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag
inom EES, ska försäkringsföretaget i fråga om sådana aktier redogöra för

1. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar att investerings-

strategin och investeringsbesluten stämmer överens med profilen och löp-
tiden för försäkringsföretagets åtaganden,

2. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar investerings-

beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och
icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage-
mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till
lång sikt,

3. hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens presta-

tioner, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer överens

2019:290

background image

3

SFS

med profilen och löptiden för försäkringsföretagets åtaganden och hur det
långsiktiga resultatet i absoluta tal beaktas,

4. hur försäkringsföretaget bevakar dels kapitalförvaltarens kostnader för

portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet eller
gränser för omsättningshastigheten, och

5. hur lång tid som överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.
Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de

delar som redogörelsen ska omfatta, ska försäkringsföretaget tydligt ange
skälen för det.

8 c § Den information som avses i 8 a och 8 b §§ ska hållas tillgänglig utan
kostnad på livförsäkringsföretagets webbplats. Om försäkringsföretaget inte
har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan
webbplats som enkelt kan nås.

Informationen ska uppdateras varje år. Försäkringsföretaget får dock avstå

från att göra en uppdatering om det inte har skett någon väsentlig förändring.

Försäkringsföretaget får lämna informationen i den solvens- och verk-

samhetsrapport som avses i 2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.
2. En årlig redogörelse enligt 6 kap. 13 b § ska hållas tillgänglig första

gången 2020.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 13 a–13 d §§ och 16 kap. 8 a–8 c §§ ska även

tillämpas av försäkringsföretag som enligt punkt 2 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
tillämpar delar av försäkringsrörelselagen i en äldre lydelse för verksamhet
som avser tjänstepensionsförsäkring.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:290

;