SFS 2019:292 Förordning om röstningsrådgivare

SFS2019-292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om röstningsrådgivare

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning gäller för röstningsrådgivare enligt lagen
(2019:284) om röstningsrådgivare.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 11 § lagen (2019:284) om röst-
ningsrådgivare i fråga om 7 och 8 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen i fråga om övriga bestämmelser.

Anmälan av verksamheten
3 §
En anmälan enligt 3 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare ska
göras av någon som har rätt att teckna röstningsrådgivarens firma och inne-
hålla uppgifter om

1. röstningsrådgivarens namn och organisationsnummer eller motsva-

rande identifieringsnummer,

2. röstningsrådgivarens kontaktuppgifter, inklusive röstningsrådgivarens

postadress samt särskilda postadresser till röstningsrådgivarens huvud-
kontor och verksamhetsställen, om sådana finns,

3. röstningsrådgivarens webbadress,
4. hur röstningsrådgivarens firma tecknas, och
5. röstningsrådgivarens verksamhet, i den utsträckning som behövs för att

Finansinspektionen ska kunna pröva om verksamheten är sådan att den
omfattas av lagen om röstningsrådgivare.

4 § Finansinspektionen får kräva in ytterligare uppgifter och handlingar
om det behövs för att pröva anmälan.

5 § Om röstningsrådgivaren upphör att bedriva den anmälda verksam-
heten ska röstningsrådgivaren anmäla det till Finansinspektionen.

6 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

rådets direktiv (EU) 2017/828.

SFS 2019:

292

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

SFS

2019:292

2

Den årliga redogörelsen för verksamheten
7 §
En årlig redogörelse enligt 5 § lagen (2019:284) om röstnings-
rådgivare ska ange

1. huvuddragen i de metoder och modeller som röstningsrådgivaren

tillämpar,

2. vilka informationskällor som röstningsrådgivaren huvudsakligen

använder,

3. röstningsrådgivarens rutiner för att säkra kvaliteten på sina under-

sökningar, råd och röstningsrekommendationer och kvalifikationerna hos
berörd personal,

4. om, och i så fall hur, röstningsrådgivaren beaktar de förutsättningar

som följer av marknaden, rättsregler, myndighetskontroll och det enskilda
bolagets förhållanden,

5. huvuddragen i de röstningspolicyer som röstningsrådgivaren tillämpar

för varje marknad,

6. om röstningsrådgivaren för dialoger med dels de bolag som är föremål

för undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer, dels bolagens
intressenter, och i så fall dialogernas omfattning och karaktär, och

7. röstningsrådgivarens rutiner för att förebygga och hantera potentiella

intressekonflikter.

Om information enligt första stycket redan är tillgänglig för allmänheten

som en del av det som redovisas i röstningsrådgivarens uppförandekod,
behöver informationen inte tas med i den årliga redogörelsen.

8 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om den årliga
redogörelsen.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)