SFS 2019:293 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2019-293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om
avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för
prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2004:575) om europabolag,
– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– försäkringsrörelselagen (2010:2043),

1 Senaste lydelse 2018:1233.

SFS 2019:

293

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

SFS

– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

– lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

– lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

– kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj

2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med av-
seende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala
handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och
anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

2019:293

background image

3

SFS

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisato-
riska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarappor-
teringstjänster,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för
handelsplatser,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni

2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument
och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU)
nr 596/2014,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, och
– lagen (2019:284) om röstningsrådgivare.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

2019:293

background image

4

SFS

Bilaga2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 6 § första stycket)

Lagen (2019:

284) om röstningsrådgivare

Anmälan om verksamhet som röstningsrådgivare (3 §)

F

2 Senaste lydelse 2018:2050.

2019:293