SFS 2019:294 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2019-294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga av-
gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet1

dels att 3, 4 och 20–22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 16 § ska lyda ”Emittenter, företag av

allmänt intresse och röstningsrådgivare”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 17 §, av följande lydelse.

3 §2 Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verk-

samhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konto-

föring av finansiella instrument,

– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
– 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
– 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
– 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

– 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 16 § 2018:2051.

2 Senaste lydelse 2018:2051.

SFS 2019:

294

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

– 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

– 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
– 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

– 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

– 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter,

– 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning,

– 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

– 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om faktablad för Priip-produkter,

– 8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
– 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:2024) med kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden, och

– 10 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare.

4 §3 Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som
anges i 616, 17 och 18 §§ ska ge Finansinspektionen och Statistiska
centralbyrån full kostnadstäckning för respektive avgiftsgrupp, om inte
något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att
varje avgiftsgrupp ska svara för både direkta kostnader och den andel av
indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen. Med avgiftsgrupp avses
en sådan grupp av fysiska personer, företag eller myndigheter som anges i
616, 17 och 18 §§.

17 §4 Företag som omfattas av lagen (2019:284) om röstningsrådgivare
ska betala en avgift på 25 000 kr.

20 §5 Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet ska betala avgift
enligt någon av 1116, 17 eller 18 §§ det första året som det står under tillsyn
av Finansinspektionen, och det inte har stått under tillsyn från början av året,
ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller
myndigheten inte har stått under tillsyn.

21 §6 Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala
avgift enligt någon av 616, 17 eller 18 §§ upphör att stå under tillsyn av
Finansinspektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid
som personen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under
tillsyn.

22 §7 Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år
men grunden för uttag av avgift enligt 616, 17 eller 18 §§ ändrats under
året, ska beräkningen av avgiften baseras på den tid som personen eller
företaget har tillhört respektive avgiftsgrupp.

3 Senaste lydelse 2017:1191.

4 Tidigare 17 § upphävd genom 2017:1191.

5 Senaste lydelse 2017:1191.

6 Senaste lydelse 2017:1191.

7 Senaste lydelse 2017:1191.

SFS 2019:294

background image

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2019.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

SFS 2019:294