SFS 2019:295 Lag om ändring i miljöbalken

SFS2019-295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i miljöbalken
Utfärdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 15 kap. 37 § och 24 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 37 a §, av följande lydelse.

15 kap.
37 §
3 Tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska för sin giltighet

göras beroende av att verksamhetsutövaren ställer säkerhet eller vidtar nå-
gon annan lämplig åtgärd för att säkerställa fullgörandet av de skyldigheter
som gäller för verksamheten enligt denna balk, lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter samt de föreskrifter och tillståndsvillkor som har med-
delats med stöd av dessa lagar. En säkerhet får ställas efter hand enligt en
plan som vid varje tid tillgodoser det aktuella behovet av säkerhet.

När en säkerhet ställs ska den prövas av tillståndsmyndigheten. Säker-

heten ska godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa

säkerhet.

37 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska
kunna godtas.

24 kap.
5 §
4 I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-

myndigheten ompröva tillstånd när det gäller en bestämmelse om tillåten
produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens
omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller
meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet fick laga kraft, det förflutit tio år eller

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökva-

litetsnorm inte följs,

1 Prop. 2018/19:64, bet. 2018/19:MJU14, rskr. 2018/19:212.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lag-

ring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG)

nr 1013/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

3 Senaste lydelse 2016:782.

4 Senaste lydelse 2018:1407.

SFS 2019:295

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

2

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten ge-

nom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydel-
se för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon bety-

delse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med
stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 e §, 15 kap.

35 eller 37 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad
som behövs.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter
för framtiden.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2019:295