SFS 2019:296 Förordning om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

SFS2019-296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring

av koldioxid

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 1 och 38 §§ förordningen (2014:21) om geolo-
gisk lagring av koldioxid ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning syftar till geologisk lagring av koldioxid på ett miljö-
mässigt säkert sätt som innebär permanent inneslutning av koldioxid på ett
sätt som förhindrar och, där detta inte är möjligt, i möjligaste mån eliminerar
negativa effekter och eventuella risker för miljön och människors hälsa.

Förordningen är meddelad med stöd av
– 4 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 10 §,
– 9 kap. 6 § och 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 9, 11–25, 27–37,

39–41, 45, 46, 48–54, 58, 59, 64, 67, 68 och 70 §§,

– 15 kap. 37 a § miljöbalken i fråga om 38 §,
– 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 42–44 §§,
– 26 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 47 §,
– 27 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 55–57 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

38 §3 Den säkerhet som avses i 15 kap. 37 § miljöbalken ska

1. gälla fram till dess att
a) ansvarsöverföring har skett, eller
b) en ny säkerhet har ställts i enlighet med ett nytt tillstånd, om det till-

stånd som avsågs när säkerheten ställdes har återkallats enligt 24 kap. 3 §
miljöbalken och tillsynsmyndigheten inte har beslutat att lagringsplatsen ska
stängas, och

2. kunna tas i anspråk av tillsynsmyndigheten för att utföra de åtgärder

som krävs enligt 65 § i avvaktan på att ett nytt tillstånd ges.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lag-

ring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG)

nr 1013/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999.

2 Senaste lydelse 2018:1326.

3 Senaste lydelse 2016:812.

SFS

2019:296

Publicerad
den

24 maj 2019