SFS 2019:297 Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

SFS2019-297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:63) om

bekämpningsmedelsavgifter

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpnings-
medelsavgifter

dels att 1 kap. 1 § och rubriken till 1 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av följande lydelse.

1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning
1 §
1 Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt
med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för
1. prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligt
a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter,

c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och
d) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som

bekämpningsmedel, och

2. statliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs

enligt förordningen om bekämpningsmedel.

3 § De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första
stycket 2 bidrar till att täcka kostnaderna för handläggningen av de ärenden
som avgifterna gäller.

Denna förordning träder i kraft den 14 juni 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:204.

SFS

2019:297

Publicerad
den

24 maj 2019