SFS 2019:305 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 18 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer 18 kap. 8 a–8 c §§, och närmast

före 18 kap. 8 a–8 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

18 kap.
Incidentrapportering
Incidentrapporter
8 a § Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, Åklagar-
myndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om
det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller
myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse
8 b § Sekretess enligt 8 a § hindrar inte att en domstol lämnar uppgiften
till Domstolsverket.

Överföring av sekretess
8 c § Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a §
från en domstol, blir 8 a § tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket.

19 §2 Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§, 11 § första stycket
och 12 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsför-
ordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kamera-
övervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt
lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommuni-
kation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2019:305

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS

2019:305

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 10, 12–18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra
stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

;