SFS 2019:305 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 18 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer 18 kap. 8 a�8 c §§, och närmast

före 18 kap. 8 a�8 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

18 kap.
Incidentrapportering
Incidentrapporter
8 a § Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, �&klagar-
myndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om
det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller
myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse
8 b § Sekretess enligt 8 a § hindrar inte att en domstol lämnar uppgiften
till Domstolsverket.

�verföring av sekretess
8 c § Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a §
från en domstol, blir 8 a § tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket.

19 §2 Den tystnadsplikt som följer av 5�8, 9 och 10 §§, 11 § första stycket
och 12 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsför-
ordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av för-
sändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommuni-
kation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kamera-
övervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt
lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommuni-
kation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2019:305

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS

2019:305

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1�3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 10, 12�18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra
stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)