SFS 2019:306 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2019-306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2019:306

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS

2019:306

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Statens
jordbruksverk

Statens
jordbruksverks
författningssamling

SJVFS

Utnyttjas också av
Centrala
försöksdjursnämnden

Statens
kulturråd

Statens kulturråds
författningssamling

KRFS

Utnyttjas också av
Institutet för språk och
folkminnen,
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Myndigheten för
tillgängliga medier,
Riksantikvarieämbetet,
Statens
försvarshistoriska
museer, Statens
maritima och
transporthistoriska
museer, Statens
musikverk och
styrelsen för Sveriges
författarfond

Statens
skolverk

Statens skolverks
författningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor,
Statens skolinspektion
och
Specialpedagogiska
skolmyndigheten

2 Senaste lydelse 2019:87. Ändringen innebär bl.a. att ”Nationalmuseum” och ”Moderna museet”

tas bort ur förteckningen.