SFS 2019:308 Förordning om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

SFS2019-308.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion

för Sametinget

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1395) med instruk-
tion för Sametinget

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 6–8, 12, 13 och 17 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §1 Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§
sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen

inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,

2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen

inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om natio-
nella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,

3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska för-

slag till samiska namn på allmänna kartor,

4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning, och
5. ansvara för verksamheten vid samiska språkcentrum.
Sametinget får meddela föreskrifter om
1. omfattningen av partistöd och formerna för stödet, och
2. fördelningen av bidrag till samisk kultur som ställts till Sametingets

förfogande.

2 a § Sametinget ska inom sitt ansvarsområde

1. svara för underhåll av riksgränsstängsel och av vissa renskötsel-

anläggningar för vilka staten har underhållsansvaret,

2. redovisa markanvändning och marker som är speciellt värdefulla eller

känsliga för renskötseln och natur- och kulturmiljövården, och

3. vara verksamhetsansvarig för renbruksplaner.

6 § I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser i 2 kap. om Same-
tingets organisation och i 3 kap. om val till Sametinget.

7 §2 Sametingets kanslichef får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare
i Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som avses i
2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433).

1 Senaste lydelse 2018:1525.

2 Senaste lydelse 2011:785.

SFS

2019:308

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

SFS

2019:308

2

Kanslichefen och den som kanslichefen utser av de som tjänstgör hos

Sametinget har rätt att närvara vid styrelsens och nämndernas samman-
träden men har inte rätt att delta i besluten.

8 § Sametingets styrelse ska se till att myndighetens verksamhet bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och
rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Styrelsen beslutar om
1. myndighetens årsredovisning, budgetunderlag och budget samt säker-

ställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som
fungerar på ett betryggande sätt,

2. en verksamhetsplan, och
3. sådana föreskrifter som avses i 2 § andra stycket 2 denna förordning

och föreskrifter som enligt annan förordning får meddelas av Sametinget.

Styrelsen ska se till att regeringen får det underlag som den behöver för

att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verk-
samhet.

12 § Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om verk-
samheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens
beslut.

13 § Kanslichefen ska under styrelsen svara för myndighetens arbets-
givarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare. Med arbetsgivar-
politik avses detsamma som i 8 § myndighetsförordningen (2007:515).

Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7 och

19 §§ myndighetsförordningen.

17 b §3 Sametinget

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101). Det som föreskrivs om styrelsemyndigheter och nämndmyndig-
heter i förordningen ska tillämpas också för Sametinget.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:785.

;