SFS 2019:309 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

SFS2019-309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2016:1023) med instruktion
för Ekonomistyrningsverket ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande
lydelse.

13 a § Myndigheten ska lämna sådana upplysningar som avses i artikel
15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli
2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som
riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande

genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2019:

309

Publicerad
den

28 maj 2019