SFS 2019:311 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-311.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400)

dels att 26 kap. 12 § och 44 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före rubriken till 41 kap. ska lyda

”AVDELNING VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS
HOS VISSA ORGAN”.

26 kap.
12 §
Sekretess gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag och om bi-
drag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation enligt
lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

44 kap.
3 §
2 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1
och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter
inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och
2. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226.

2 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2019:311

Publicerad
den

28 maj 2019