SFS 2019:312 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2019-312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)
att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2013:1146) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

2. En handläggare som före den 1 juli 2014 anställts för att utföra de

uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket är till och med den 30 juni
2022 behörig att utföra de angivna uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:68, bet. 2018/19:SoU21, rskr. 2018/19:234.

SFS

2019:312

Publicerad
den

28 maj 2019