SFS 2019:314 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

SFS2019-314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om krigs-
materiel1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

SFS

2019:314

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

SFS

2

Bilaga2

A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen

(1992:1300) om krigsmateriel


Förteckningen överensstämmer under ⬝a)⬝ med bilagan till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om
förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom
gemenskapen, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2019/514. Sist
i förteckningen, under ⬝b)⬝, förtecknas krigsmateriel som inte finns angiven
i bilagan till direktiv 2009/43/EG men som Sverige vill ha under kontroll.


Not 1: Termer inom citattecken finns definierade. Se B. Definitioner av

termer som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.


Not 2: Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-

nummer. Kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater)
omfattas oavsett namn eller CAS-nummer. CAS-nummer anges för att
underlätta kontrollen av en särskild kemikalie eller kemisk blandning oav-
sett nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering,
eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-
nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också
ha olika CAS-nummer.


Tekniskt bistånd utgör den teknik som anges i ML22 med tillhörande

definitioner av termerna ⬝teknik⬝, ⬝erfordras⬝, ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝,
⬝allmänt tillgänglig⬝ och ⬝grundforskning⬝ (se B. Definitioner av termer
som används i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt
lagen [1992:1300] om krigsmateriel).

a) Krigsmateriel som finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG


ML1 Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm,

andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm

(0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade

komponenter för dessa vapen:

Not: ML1 omfattar inte följande:
a. Skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och som inte

kan avlossa projektiler.

b. Skjutvapen som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler

utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med
högst 500 meters räckvidd.

c. Vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad tänd-

hatt som inte är helautomatiska.

d. ⬝Skjutvapen som har gjorts obrukbara⬝.

a) Gevär och kombinationsvapen, enhandsvapen, kulsprutor, k-pistar och
snabbskjutande vapen med flera eldrör.


Not: ML1 a omfattar inte följande:
a. Gevär och kombinationsvapen tillverkade före 1938.
b. Reproduktioner av gevär och kombinationsvapen där originalen till-

verkades före 1890.

2 Senaste lydelse 2018:73.

2019:314

background image

SFS

3

c. Enhandsvapen, snabbskjutande vapen med flera eldrör och kulsprutor

tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

d. Gevär eller enhandsvapen som är särskilt utformade för att avlossa en

inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

b) Slätborrade vapen enligt följande:

1. Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.
2. �vriga slätborrade vapen enligt följande:

a) Helautomatiska.
b) Halvautomatiska eller med pumpverkan.


Not: ML1 b 2 omfattar inte vapen som är särskilt utformade för att

avlossa en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.


Not: ML1 b omfattar inte följande:
a. Slätborrade vapen tillverkade före 1938.
b. Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades före

1890.

c. Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

d. Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1. Slakt av husdjur.
2. Sövning av djur.
3. Seismisk provning.
4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.
5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt

1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

c) Vapen för hylslös ammunition.
d) Tillbehör utformade för vapen enligt ML1 a, ML1 b eller ML1 c enligt
följande:

1. Löstagbara magasin.
2. Ljuddämpare.
3. Särskilda vapenstöd.
4. Flamdämpare.
5. Optiska vapensikten med elektronisk bildhantering.
6. Optiska vapensikten som särskilt har utformats för militär användning.


ML2 Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen

eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum),

kastare samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade

komponenter för dessa vapen:


a) Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projektil-
utskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa gevär, slät-
borrade vapen och signaturdämpande anordningar för dessa.


Not 1: ML2 a omfattar bland annat injektorer, doseringsapparater, för-

rådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning
med flytande drivladdningar för utrustning enligt ML2 a.


Not 2: ML2 a omfattar inte följande vapen:

2019:314

background image

SFS

4

a. Gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, tillverkade före

1938.

b. Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinations-

vapen, där originalen tillverkades före 1890.

c. Skjutvapen, haubitsar, kanoner och granatkastare, tillverkade före

1890.

d. Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt

utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

e. Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1. Slakt av husdjur.
2. Sövning av djur.
3. Seismisk provning.
4. Avfyrning av projektiler för industriell användning.
5. Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).


Anm.: När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt

1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

f) Bärbara projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för

att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller
kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

b) Kastare eller generatorer för rök, gas eller pyroteknik, särskilt utformade
eller modifierade för militär användning.


Not: ML2 b omfattar inte signalpistoler.

c) Vapensikten och siktesbaser, som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och
2. Särskilt utformade för vapen enligt ML2 a.

d) Lavetter och löstagbara magasin, särskilt utformade för vapen enligt
ML2 a.

ML3 Ammunition och temperingsdon, enligt följande, samt särskilt

utformade komponenter för sådana:


a) Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.
b) Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3 a.


Not 1: Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar bland annat

följande:

a. Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammuni-

tionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b. Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detoner-

ingsanordningar.

c. Engångs högeffektkällor.
d. Brännbara laddningshylsor.
e. Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfas-styrda

projektiler.


Not 2: ML3 a omfattar inte följande:
a. Lös ammunition utan projektil (blank star).
b. Blind ammunition med håltagen hylsa.

2019:314

background image

SFS

5

c. Annan lös och blind ammunition som inte innehåller komponenter som

är utformade för skarp ammunition, eller

d. Komponenter som är särskilt utformade för lös och blind ammunition

som anges i denna not 2 a, 2 b eller 2 c.


Not 3: ML3 a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något

av följande syften:

a. Signalering.
b. Skrämma bort fåglar, eller
c. Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4 Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och

laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och

tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för

sådana:

Anm. 1: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm. 2: Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se

ML4 c.

a) Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, robotar, sjunk-
bomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ⬝pyrotekniska⬝
anordningar, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon
av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär
användning.


Not: ML4 a omfattar bland annat följande:
a. Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.
b. Raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b) Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1. Särskilt utformade för militär användning, och
2. Särskilt utformad för �"aktiviteter�" kopplade till något av följande:

a) utrustning enligt ML4 a, eller
b) improviserade sprängladdningar (IED).

Teknisk anmärkning:
I ML4 b2 avses med �"aktiviteter�" hantering, avfyrning, läggning, över-

vakning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med engångs-
effekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, desarmering eller bort-
skaffande.

Not 1: ML4 b omfattar bland annat följande:
a. Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktions-

kapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b. Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2: ML4 b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att

upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra
metallföremål.

c) Skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS).

2019:314

background image

SFS

6

Not: ML4 c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har

samtliga följande egenskaper:

a. De har som robotvarningssensorer, antingen

1. passiva sensorer med en maximal respons på 100�400 nm, eller
2. aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b. De har motmedelskastarsystem.
c. Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda

luftvärnsrobotar.

d. De är installerade på ett ⬝civilt luftfartyg⬝ och har samtliga följande

egenskaper:

1. Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst

⬝civilt luftfartyg⬝ i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket
det har utfärdats antingen

a) ett civilt typcertifikat utfärdat av civila luftfartsmyndigheter i en

eller flera EU-medlemsstater eller i stater som deltar i Wassenaar-
arrangemanget, eller

b) ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila

luftfartsorganisationen (ICAO).

2. I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att

förhindra obehörigt tillträde till ⬝programvara⬝, och

3. I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism

som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ⬝civila
luftfartyg⬝ i vilket det installerats.

ML5 Eldlednings-, och relaterad övervaknings- och varnings-

utrustning, och relaterade system, utrustning för försök och

skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som ut-

formats särskilt för militär användning, och komponenter och

tillbehör som utformats särskilt för dessa:


a) Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.
b) Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller
målföljningssystem; detekterings-, datafusions-, igenkännings- eller
identifieringsutrustning samt utrustning för sensorintegration.
c) Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5 a eller b.


Not: I ML5 c avses med motmedelsutrustning även detekterings-

utrustning.

d) Utrustning för fältförsök eller skottställning som särskilt utformats för
utrustning enligt ML5 a, ML5 b eller ML5 c.

ML6 Markfordon och komponenter enligt följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.


a) Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller
modifierade för militär användning.

Teknisk anmärkning:
I ML6 a avses med markfordon även släpvagnar.


b) Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1. Fordon med samtliga följande egenskaper:

2019:314

background image

SFS

7

a) De har tillverkats av eller utrustats med material eller komponenter

som ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller
jämförbar nationell standard) eller bättre.

b) De har en transmission som kan driva både fram- och bakhjulen

samtidigt, inbegripet fordon som har kompletterande lastbärande hjul,
oavsett om dessa drivs eller inte.

c) De har en totalvikt på över 4 500 kg.
d) De har dessutom utformats eller modifierats för att kunna användas

i terräng.

2. Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a) Särskilt utformade för fordon enligt ML6 b 1, och
b) Ger ballistiskt skydd enligt nivå III (NIJ 0108.01, september 1985,

eller jämförbar nationell standard) eller bättre.

Anm.: Se även ML13 a.

Not 1: ML6 a omfattar bland annat följande:
a. Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon

med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt
ML4.

b. Pansarfordon.
c. Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.
d. Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammu-

nition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.


Not 2: Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6 a

innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk
ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade
för militär användning. Dessa komponenter omfattar bland annat följande:

a. Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.
b. Pansarskydd för viktiga delar, (t.ex. bränsletankar eller kupé-

utrymmen).

c. Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.
d. Avskärmad belysning.

Not 3: ML6 omfattar inte civila fordon som utformats eller modifierats

för penning- eller värdetransport.


Not 4: ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande

kriterier:

a. De är tillverkade före 1946.
b. De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens

gemensamma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med
undantag för reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till
fordonet, och

c. De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undantag

för sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

2019:314

background image

SFS

8

ML7 Kemiska agenser, ⬝biologiska agenser⬝, ⬝agenser för kravall-

hantering⬝, radioaktiva material, tillhörande utrustning, komponenter

och material, enligt följande:


a) ⬝Biologiska agenser⬝ eller radioaktiva material som valts ut eller
modifierats för att öka deras effektivitet i fråga om att åstadkomma förlust
av människoliv eller djur, förstöra utrustning och skördar eller skada miljön.
b) Kemiska stridsmedel (agens), enligt följande:

1. Kemiska nervstridsmedel

a) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-

(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -fluorfosfonater, såsom:

Sarin (GB): O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och

Soman (GD): O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b) O-Alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N-

dialkyl- (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -amidofosforylcyanider, t.ex.:

Tabun (GA): O-etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr
77-81-6).

c) O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)

S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl,
etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade
eller protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat

(CAS-nr 50782-69-9).


2. Frätande kemiska stridsmedel
a) Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1. 2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5)
2. Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2)
3. Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6)
4. 1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8)
5. 1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2)
6. 1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7)
7. 1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8)
8. Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1)
9. Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8)

b) Lewisiter, t.ex. följande:

1. 2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3)
2. Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1)
3. Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8)

c) Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1. HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8)
2. HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2)
3. HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1)

3. Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a) 3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2)

2019:314

background image

SFS

9

4. Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a) butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF) och
b) 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-

diklorfenoxiättiksyra (CAS- nr 94-75-7) (Agent Orange [CAS-nr 39277-47-
9]).

c) Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1. Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3)

2. O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)

O-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl,
etyl, n-propyl eller isopropyl)-fosfoniter och motsvarande alkylerade eller
protonerade salter, t.ex.

QL: O-Etyl-O-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-

11-8).

3. Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).
4. Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).


d) ⬝Agens för kravallhantering⬝ och aktiva kemiska beståndsdelar och
kombinationer av dessa, inkluderande:

1. α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-

8)

2. ([2.klorfenyl] metylen) propanedinitril, (o-klorobensyliden-malo-

nonitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1)

3. 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (�0-kloracetofenon) (CN) (CAS-

nr 532-27-4)

4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oxazefin (CR) (CAS-nr 257-07-8)
5. 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM)

(CAS-nr 578-94-9)

6. N-nonanomorfolin, (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

Not 1: ML7 d omfattar inte individuellt förpackade ⬝agens för kravall-

hantering⬝ för personskydd.


Not 2: ML7 d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombina-

tioner av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller
för medicinska ändamål.

e) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär
användning, utformad eller modifierad för spridning av följande material
eller agens samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1. Material eller agens enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, eller
2. CW-agens sammanställda av prekursorer enligt ML7 c.

f) Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad
eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska bland-
ningar, enligt följande:

1. Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material

enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

2019:314

background image

SFS

10

2. Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av

föremål som kontaminerats med material enligt ML7 a eller ML7 b samt
komponenter som utformats särskilt för denna.

3. Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas

vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt
ML7 a eller ML7 b.

Not: ML7 f 1 omfattar bland annat följande:

a) Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats

för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b) Skyddskläder.

Anm.: När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning

och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s
förteckning över varor med dubbla användningsområden.

g) Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär använd-
ning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material
enligt ML7 a, ML7 b eller ML7 d, samt komponenter som utformats särskilt
för denna.

Not: ML7 g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.: Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

h) ⬝Biopolymerer⬝ som utformats särskilt eller behandlats för detektering
eller identifiering av CW-agenser enligt ML7 b och de kulturer eller
specifika celler som använts för produktion av dessa.
i) ⬝Biokatalysatorer⬝ för dekontaminering eller nedbrytning av CW-
agenser, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1. ⬝Biokatalysatorer⬝ som utformats särskilt för dekontaminering eller

nedbrytning av CW-agenser enligt ML7 b och som är resultatet av riktat
laboratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2. Biologiska system som innehåller den genetiska information som

kännetecknar produktionen av ⬝biokatalysatorer⬝ enligt ML7 i 1 enligt
följande:

a) ⬝Expressionsvektorer⬝.
b) Virus.
c) Cellkulturer.

Not 1: ML7 b och ML7 d omfattar inte följande:
a. Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se avsnitt 1C450 a 5 i EU:s

förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b. Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).
c. Klor (CAS-nr 7782-50-5).
d. Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se avsnitt 1C450 a 4 i EU:s

förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e. Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).
f. Används inte sedan 2004.
g. Xylylbromid,ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para:

(CAS-nr 104-81-4).

h. Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).
i. Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

2019:314

background image

SFS

11

j. Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).
k. Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).
l. Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).
m. Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).
n. Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).
o. Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).
p. Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se avsnitt IC450 a 7 i EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.


Not 2: Cellkulturer och biologiska system enligt ML7 h och ML7 i 2 är

exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller bio-
logiska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner,
veterinärmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedels-industrin.

ML8 ⬝Energetiska material⬝, och besläktade ämnen, enligt följande:

Anm. 1: Se även avsnitt 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.


Anm. 2: Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och avsnitt

1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar
1. I ML8, med undantag av ML8 c 11 och ML 8 c 12, avser �"blandning�"

en sammansättning av två eller flera ämnen av vilka minst ett ämne ingår i
förteckningen under ML8.

2. Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna för-

teckning, även om det används på ett annat användningsområde än det
angivna (TAGN t.ex. används för det mesta som sprängämne men kan också
användas som bränsle eller oxidationsmedel).

3. I ML8 avser partikelstorlek medelpartikeldiametern på vikt- eller

volymbasis. Internationella eller likvärdiga nationella standarder kommer
att användas för insamling och bestämning av partikelstorleken.

a) ⬝Sprängämnen⬝ enligt följande och blandningar därav:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzo-

furazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat)

(CAS-nr 117412-28-9).

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitro-

benzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4. CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-

90-4), klatrater av CL-20 (se även ML8 g 3 och g 4 angående dess
⬝prekursorer⬝).

5. CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr

70247-32-4).

6. DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX7) (CAS-nr 145250-81-3).
7. DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr

194486-77-6).

10. DIPAM (3,3ʹ-diamino-2,2ʹ,4,4ʹ,6,6ʹ-hexanitrobifenyl eller dipikramid

(CAS-nr 17215-44-0).

11. DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

2019:314

background image

SFS

12

12. Furazaner, enligt följande:

a) DAAOF (DAAF, DAAFox eller diaminoazoxyfurazan).
b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13. HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ⬝prekursorer⬝),

enligt följande:

a) HMX

(Cyklotetrametylentetranitramin,

oktahydro-

1,3,5,7-

tetranitro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5-7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-cyklooktan
(oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b) difluoroaminerade analoger av HMX.
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3

tetranitrosemi-glykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).
15. HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).
16. Imidazoler, enligt följande:

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazole)
b) DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).
d) NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).
e) PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).
18. NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).
19. Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.
20. PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).
21. RDX och derivater därav enligt följande:

a) RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-

trinitro-1,3,5-triazin;

1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan

(hexogen)

(CAS-nr 121-82-4).

b) Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4-6-triazacyklohexanon)

(CAS-nr 115029-35-1).

22. TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).
23. TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g

7 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-

diazocin).

25. Tetrazoler enligt följande:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).
b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26. Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-

16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

28. TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g

2 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

29. TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-

04-9).

31. Triaziner enligt följande:

a) DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr

130400-13-4).

32. Triazoler enligt följande:

a) 5-azido-2-nitrotriazol.
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-

nr 1614-08-0).

c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

2019:314

background image

SFS

13

d) BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).
e) DBT (3,3ʹ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).
f) DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).
g) Används inte sedan 2010.
h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).
i) PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33. Sprängämnen som inte tas upp någon annanstans i ML8 a, med något

av följande:

a) Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet,

eller

b) Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34. Används inte sedan 2013.
35. DNAN 2,4-dinitroanisol (CAS-nr 119-27-7).
36. TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan).
37. GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS-nr 217464-38-5).
38. Tetraziner enligt följande:

a) BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-3,6-diaminotetrazin);
b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);

39. Energetiska joniska material som smälter mellan 343 K (70°C) och

373 K (100°C) med en detonationshastighet som överstiger 6 800 m/s eller
ett detonationstryck som överstiger 18 GPa (180 kbar).

40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3).
41. FTDO (5,6-(3�",4�"-furazan)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid).
42. EDNA (Etylendinitramin) (CAS-nr 505-71-5).

Not ML8 a inkluderar ��kokristaller innehållande explosivämne�".

Teknisk anmärkning
En �"kokristall innehållande explosivämne�" är ett fast material bestå-

ende av en ordnad tredimensionell struktur av två eller fler explosiva
molekyler varav minst en anges i ML8 a.

b) ⬝Drivmedel⬝ enligt följande:

1. Alla fasta ⬝drivmedel⬝ som har en teoretisk specifik impuls (vid

standardvillkor) på mer än:

a) 240 sekunder för icke metalliserade, icke halogeniserade ⬝driv-

medel⬝,

b) 250 sekunder för icke metalliserade, halogeniserade ⬝drivmedel⬝,

eller

c) 260 sekunder för metalliserade ⬝drivmedel⬝.

2. Används inte sedan 2013.
3. ⬝Drivmedel⬝ som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.
4. ⬝Drivmedel⬝ som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på

mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av
6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21° C).

5. Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) ⬝drivmedel⬝ med

en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (-40° C).

6. Alla ⬝drivmedel⬝ som innehåller ämnen enligt ML8 a.
7. ⬝Drivmedel⬝ som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning och som särskilt har utformats för militär användning.

2019:314

background image

SFS

14

c) ⬝Pyroteknik⬝, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande, och
�"blandningar�" av dessa:

1. ⬝Bränslen för luftfartyg⬝ som blandats särskilt för militära ändamål.

Not 1: ML8 c 1 omfattar inte följande ⬝bränslen för luftfartyg⬝: JP-4, JP-

5 och JP-8.


Not 2: ⬝Bränslen för luftfartyg⬝ enligt ML8 c 1 är färdiga produkter, inte

beståndsdelar av dessa.

2. Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).
3. Boraner och derivater därav enligt följande:

a) Karboraner.
b) Homologa boraner enligt följande:

1. Dekaboran (14) (CAS-nr 17
702-41-9).
2. Pentaboran (9) (CAS-nr 19624-22-7).
3. Pentaboran (11) (CAS-nr 18433-84-6).

4. Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9

beträffande oxiderande hydrazinderivater):

a) Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer.
b) Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4).
c) Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8).
d) Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

Not: ML8 c 4 a omfattar inte �"blandningar�" av hydrazin som särskilt

utformats för frätningskontroll.

5. Metallbränslen, bränsleblandningar eller ⬝pyrotekniska⬝ blandningar i

partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av
flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av
något av följande:

a) Följande metaller samt blandningar av dessa:

1. Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60

µm.

2. Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 µm

eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.
b) Blandningar som innehåller något av följande:

1. zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4)

eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 µm, eller

2. bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8)

bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 µm.

Not 1: ML8 c 5 omfattar sprängämnen och bränslen oavsett om metallerna

eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller
beryllium.


Not 2: ML8 c 5 b omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har

blandats med andra ämnen till en blandning för militärt bruk, till exempel
slurries av flytande drivmedel, fasta drivmedel eller pyrotekniska bland-
ningar.

2019:314

background image

SFS

15

Not 3: ML8 c 5 b 2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10

(20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

6. Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen

som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex.
metallstearater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) eller �palmitater.

7. Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller

andra energirika bränslekomponenter.

8. Sfäriska eller sfäroida aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en

partikelstorlek på 60 μm eller mindre och tillverkade av material med en
aluminiumhalt på minst 99 %.

9. (TiHn) med en stoikiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65�

1,68.

10. Flytande bränslen med hög energitäthet som inte ingår i ML8 c 1

enligt följande:

a) Blandade bränslen som innehåller både fasta och flytande bränslen

(t.ex. borslurry) med en viktbaserad energitäthet på 40 MJ/kg eller mer.

b) Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex.

kuban, jonlösningar, JP-7, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5
GJ/m3 eller mer, mätt vid 293K (20 °C) och ett atmosfäriskt (101,325 kPa)
tryck.

Not: ML8 c 10 b omfattar inte raffinerade fossila bränslen eller biodriv-

medel, eller bränslen som certifierats för användning i civil luftfart.

11. ⬝Pyroteknik⬝ och pyroforiska material enligt följande:

a) ⬝Pyroteknik⬝ och pyroforiska material som är särskilt utformade för

att förstärka eller kontrollera produktionen av utstrålad energi i varje del av
det infraröda spektrumet.

b) Magnesiumblandningar, polytetrafluoretylen (PTFE) och en vinyl-

idendifluorid-hexafluoropropylensampolymer (t.ex. MTV).

12. Bränsleblandningar, blandningar för ⬝pyroteknik⬝ eller ⬝energetiska

material⬝ som inte tas upp någon annanstans i ML8 och som har samtliga
följande egenskaper:

a) De innehåller 0,5 % partiklar eller mer av något av följande:

1. Aluminium.
2. Beryllium.
3. Bor.
4. Zirkonium.
5. Magnesium.
6. Titan.

b) Partiklar som anges i ML8 c 12 a med en storlek av 200 nm eller

mindre i någon riktning.

c) Partiklar som anges i ML8 c 12 a med en metallhalt på minst 60 %.

d) Oxidationsmedel, enligt följande, och blandningar av dessa:

1. ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).
2. AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).
3. Föreningar av fluor och något av följande:

a) andra halogener,
b) syre, eller
c) kväve.


Not 1: ML8 d 3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

2019:314

background image

SFS

16

Not 2: ML8 d 3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i

gasform.


4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).
5. HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).
6. HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).
7. HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).
8. Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).
9. Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).
10. Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd

rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not: ML8 d 10 omfattar inte icke-inhiberad rykande salpetersyra.

e) Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer enligt följande:

1. AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-

29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

2. BAMO (3,3-bis(azidometyl)oxetan och dess polymerer) (CAS-nr

17607-20-4) (se även ML8 g 1 beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).
4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).
5. BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8

beträffande dess ⬝prekursorer⬝).

6. Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats

särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande
grupper:

a) Nitrogrupper,
b) Azidgrupper,
c) Nitratgrupper,
d) Nitrazgrupper, eller
e) Difluoramingrupper.

7. FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess

polymerer.

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).
9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr

376-90-9).

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3-oxaheptan-

1,7-diolformal).

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.
12. HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunk-

tionalitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med
2,4, ett hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid
30° C som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13. Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekyl-

vikt på mindre än 10 000, enligt följande:

a) Poly(epiklorhydrindiol),
b) Poly(epiklorhydrintriol).

14. Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-

73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran)

(CAS-nr 27814-48-8).

16. Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan), poly-NMMO eller

(poly(3-nitratmetyl 3-metyloxetan) (CAS-nr 84051-81-0).

17. Polynitroortokarbonater.

2019:314

background image

SFS

17

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris

vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

19. 4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR)
20. PNO (poly(3-nitratoxetan))
21. TMETN (trimetyletantrinitrat) (CAS-nr 3032-55-1).

f) ⬝Tillsatser⬝ enligt följande:

1. Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).
2. BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).
3. BNO (butadiennitriloxid).
4. Ferrocenderivater enligt följande:

a) Butacen (CAS-nr 125856-62-4).
b) Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).
c) Ferrocenkarboxylsyror och ferrocenkarboxylsyraestrar.
d) N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).
e) Andra aducerade polymera ferrocenderivater som inte tas upp någon

annanstans i ML8 f 4.

f) Etylferrocen (CAS 1273-89-8).
g) Propylferrocen.
h) Pentylferrocen (CAS 1274-00-6).
i) Dicyklopentylferrocen.
j) Dicyklohexylferrocen.
k) Dietylferrocen (CAS 1273-97-8).
l) Dipropylferrocen.
m) Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).
n) Dihexylferrocen (CAS 93894�59�8).
o) Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-

94-5).

5. Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7) eller kopparbeta-resorsylat

(CAS nr 70983-44-7).

6. Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).
7. Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-

07-4).

8. Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).
9. Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).
10. Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).
11. MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS-nr 57-39-6);

BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylamino-
fosfinoxid) och andra MAPO-derivater.

12. Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr

85068-72-0).

13. N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).
14. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).
15. Metallorganiska kopplingsagens, enligt följande:

a) Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-

22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris
(dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b) Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1,

tris[dioktyl]pyrofosfat i eller KR3538.

c) Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1,

tris(dioktyl)fosfat.

16. Polycyanodifluoraminetylenoxid.
17. Bindemedel enligt följande :

2019:314

background image

SFS

18

a) 1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etylaziridin) (HX-877, BITA) (CAS-nr

7722-73-8)

b) Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin-, isocyanur-

eller trimetyladipin-grundstrukturer och som också har en 2-metyl- eller 2-
etylaziridingrupp.

Not: ML 8 f 17 b omfattar bland annat följande:

a. 1,1H-isoftaloyl-bis(2-metylaziridin)(HX-752) (CAS-nr 7652-64-4)
b. 2,4,6-tris(2-etyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazin

(HX874)

(CAS-nr

18924-91-9)

c. 1,1'-trimetyladipoyl-bis(2-etylaziridin) (HX-877) (CAS-nr 71463-

62-2)

18. Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).
19. Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik

ytarea av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm
eller mindre.

20. TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3),

cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21. TEPANOL

(tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol)

(CAS-nr

68412-46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras
salter.

22. TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).
23. TEPB (tris(etoxifenyl)vismut) (CAS-nr 90591-48-3).

g) ⬝Prekursorer⬝ enligt följande:


Anm.: I ML8 g avses särskilda ⬝energetiska material⬝ som tillverkats av

dessa substanser.

1. BCMO (3,3-bis(klormetyl)oxetan) (CAS-nr 78-71-7) (se även ML8 e

1 och e 2).

2. Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8 a 28).
3. Hexaazaisowurtzitanderivater inklusive HBIW (hexabenzylhexa-

azaiso-wurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se även ML8 a 4) och TAIW
(tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 182763-60-6) (se även
ML8 a 4).

4. Används inte sedan 2013.
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7,-tetraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-

98-7) (se även ML8 a 13).

6. 1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8 a 27).
7. 1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8 a 23).
8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även

ML8 e 5).

9. DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (se

även ML8 a 13.).

h) �"Reaktiva material�" (pulver och former) enligt följande:

1. Pulver av följande material med en partikelstorlek på mindre än 250

µm i någon riktning och som inte tas upp någon annanstans i ML8:

a) Aluminium.
b) Niob.
c) Bor.
d) Zirkonium.
e) Magnesium.

2019:314

background image

SFS

19

f) Titan.
g) Tantal.
h) Volfram.
i) Molybden.
j) Hafnium.

2. Former som inte tas upp i ML3, ML4, ML12 eller ML16, tillverkade

av pulver som tas upp i ML8 h 1.


Tekniska anmärkningar
1. �"Reaktiva material�" är utformade för att framkalla en exoterm reaktion

enbart vid höga skjuvhastigheter och för att användas som foder eller hölje
i stridsspetsar.

2. Pulver av �"reaktiva material�" framställs t.ex. genom malning med en

högenergikulkvarn.

3. Former av �"reaktiva material�" framställs t.ex. selektiv lasersintring.

Not 1: ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar

eller blandats med ⬝energetiskt material⬝ enligt ML8 a eller metallpulver
enligt ML8 c:

a. Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).
b. Svartkrut.
c. Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).
d. Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).
e. Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).
f. Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).
g. Tetranitronaftalen.
h. Trinitroanisol.
i. Trinitronaftalen.
j. Trinitroxylen.
k. N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).
l. Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).
m. Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).
n. Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium

(TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av
litium, kalcium, magnesium, zink eller bor.

o. Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).
p. Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr

55-63-0).

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7).
r. Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).
s. Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).
t. Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och

basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller
tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u. Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8).
v. 2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).
w. Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr

611-92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x. N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).
y. Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr

13114-72-2).

z. Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-

71-4).

aa. 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

2019:314

background image

SFS

20

bb. 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).
cc. 2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).
dd. Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se avsnitt 1C01I d på EU:s

förteckning över varor med dubbla användningsområden).


Not 2: ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8 d 2), NTO (ML8 a

18) eller katocen (ML8 f 4 b) som uppfyller följande kriterier:

a. De är särskilt avpassade och utformade för anordningar för

gasframställning för civil användning.

b. De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplast-

bindemedel eller mjukgörare och har en massa på mindre än 250 g.

c. De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8 d 2) som massa

eller aktivt material.

d. De innehåller högst 4 g NTO (ML8 a 18).
e. De innehåller högst 1 g katocen (ML8 f 4 b).

ML9 Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild

marin utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt

följande:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Fartyg och komponenter enligt följande:

1. Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade

eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och
vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte,
samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa
som är särskilt utformade för militär användning.

2. Ytfartyg, med undantag av de som anges i ML9 a 1 med något av

följande fäst på eller integrerat i fartyget:

a) Automatvapen enligt ML1 eller vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller

ML19 eller �"lavettage�" eller förstärkta fästpunkter för vapen med en kaliber
på 12,7 mm eller större.

Teknisk anmärkning
��Lavettage�" avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte

att installera sådana vapen.

b) Eldledningssystem enligt ML5.
c) Med samtliga följande egenskaper:

1. Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd�" och
2. �"pre-wet- eller wash down�"-system utformade för dekontaminering,

eller

Tekniska anmärkningar
1. �"CBRN-skydd�" är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av över-

tryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppning-
ar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar med
luftlås.

2. �"Pre-wet- eller wash down�"-system är ett havsvattensspraysystem

som samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med
vatten.

2019:314

background image

SFS

21

d) Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4 b, ML5 c eller ML11 a och

som har något av följande:

1. �"CBRN-skydd�",
2. Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska

radarmålytan,

3. Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem)

med undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala driv-
kraftseffektiviteten eller minska miljöpåverkan, eller

4. Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela

fartygets magnetiska signatur.

b) Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för
militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär
användning:

1. Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar.
2. Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga

följande egenskaper:

a) En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk),
b) �r snabbreverserande,
c) Vätskekylda, och
d) Helinkapslade.

3. Icke-magnetiska dieselmotorer som har

a) en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och
b) icke-magnetiskt innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

4. �"Luftoberoende framdrivningssystem�" (AIP) särskilt utformade för

ubåtar.


Teknisk anmärkning
�"Luftoberoende framdrivning�" (AIP) gör det möjligt för ubåtar i under-

vattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmos-
färiskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på
ML9 b 4 omfattas inte atomkraft.

c) Anordningar för undervattensdetektion särskilt utformade för militär
användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt
utformade för militär användning.
d) Antiubåts- och antitorpednät särskilt utformade för militär användning.
e) Inte använt sedan 2003.
f) Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär
användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget,
samt komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.


Not: ML9 f omfattar bland annat anslutningsdon av enkel- eller flerledar-

typ, koaxial typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka
motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup
överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrov-
genomföringar utformade för överföring av ⬝laser⬝ljus oavsett djup. ML9 f
omfattar inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydro-
dynamiska styrstänger.

g) Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och
utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär
användning:

1. Gasupphängning eller magnetisk upphängning,

2019:314

background image

SFS

22

2. Dämpning av aktiva signaturer, eller
3. Dämpning av vibrationer.

ML10 ⬝Luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝, ⬝obemannade luft-

fartyg⬝ (⬝UAV⬝), flygmotorer och utrustning för ⬝luftfartyg⬝,

tillhörande utrustning samt komponenter, enligt följande, som särskilt

utformats eller modifierats för militär användning:

Anm.: Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a) Bemannade ⬝luftfartyg⬝ och ⬝lättare än luft-farkoster⬝, och särskilt ut-
formade komponenter för dessa.
b) Har inte använts sedan 2011.
c) Obemannade ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ och tillhörande
utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1. ⬝UAV⬝, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara

farkoster och obemannade ⬝lättare än luft-farkoster⬝.

2. Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för mark-

service.

3. Utrustning utformad för ledning eller styrning.

d) Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.
e) Luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad eller modifierad för
något av följande, samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1. ⬝Luftfartyg⬝ enligt ML10 a.
2. Obemannade luftfartyg enligt ML 10 c.

f) �"Markutrustning�" som är särskilt utformad för luftfartyg enligt ML10 a
eller för flygmotorer enligt ML10 d.


Teknisk anmärkning
�"Markutrustning�" omfattar bland annat utrustning för trycktankning och

utrustning utformad för att underlätta hantering i trånga utrymmen.

g) Livsuppehållande utrustning för flygbesättningar, säkerhetsutrustning för
flygbesättningar och andra anordningar för nödutskjutning, som inte tas upp
i ML10 a, som utformats för ⬝luftfartyg⬝ enligt ML10 a.


Not: ML10 g kontrollerar inte hjälmar för flygbesättning som inte inne-

håller eller är försedda med fästpunkter eller beslag för utrustning som tas
upp i EU:s gemensamma militära förteckning.


Anm.: När det gäller hjälmar, se även ML13 c.

h) Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning enligt
följande, och särskilt utformade komponenter:

1. Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i EU:s gemensamma

militära förteckning.

2. Glidskärmar.
3. Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar

från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning,
styrningsutrustning).

i) Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styr-
system, som utformats för fallskärmsfällda laster.

2019:314

background image

SFS

23

Not 1: ML10 a omfattar inte ⬝luftfartyg⬝, ⬝lättare än luft-farkoster⬝ eller

varianter av ⬝luftfartyg⬝ som särskilt utformats för militär användning och
som har samtliga följande egenskaper:

a. är inte ett stridsflygplan,
b. är inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda

med utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för
militär användning, och

c. har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndig-

heterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i
Wassenaar-arrangemanget.

Not 2: ML10 d omfattar inte följande:

a. Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning

och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-
medlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för
användning i ⬝civila luftfartyg⬝, eller komponenter som särskilt utformats
för dessa.

b. Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undan-

taget sådana som särskilt utformats för ⬝UAV⬝.


Not 3: Vid tillämpningen av ML10 a och d gäller att särskilt utformade

komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ⬝luftfartyg⬝ eller
flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära
komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för
modifieringen till militär användning.


Not 4: Vid tillämpningen av ML10 a omfattar militär användning bland

annat följande: strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt
understöd samt transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper
eller militär utrustning.


Not 5: ML10 a. gäller inte ⬝luftfartyg⬝ som uppfyller samtliga följande

kriterier:

a. de tillverkades för första gången före 1946,
b. de innehåller inte produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära

förteckning, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att uppfylla
de säkerhets- eller luftvärdighetsnormer som föreskrivs av de civila luft-
fartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar
i Wassenaar-arrangemanget, och

c. de innehåller dessutom inte vapen enligt EU:s gemensamma militära

förteckning, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte
kan göras brukbara igen.

ML11 Elektronisk utrustning, ⬝rymdfarkoster⬝ och komponenter,

som inte anges på något annat ställe i EU:s gemensamma militära

förteckning enligt följande:


a) Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning och
särskilt utformade komponenter för denna.


Not: ML11 a omfattar bland annat följande:

a. Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som

utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller
radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift

2019:314

background image

SFS

24

eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras
störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och
motmedel mot störning.

b. Hoppfrekvensrör.
c. Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen

för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära under-
rättelse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d. Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk

och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända
störande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

e. Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och

överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypte-
ringsprocesser.

f. Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för

nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g. Utrustning för styrning och navigering.
h. Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågs-

reflektion i troposfären.

i. Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelse-

tjänst.

j. ⬝Automatiserade ledningssystem⬝.

Anm.: Beträffande ⬝programvara⬝ med anknytning till ⬝program-

varu⬝styrd radio, se ML21.

b) Störningsutrustning för globala system för satellitnavigering (GNSS) och
särskilt utformade komponenter för denna.
c) ⬝Rymdfarkoster⬝, särskilt utformade eller modifierade för militär använd-
ning, och de komponenter för ⬝rymdfarkoster⬝ som är särskilt utformade för
militär användning.

ML12 Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande

utrustning enligt följande samt komponenter som utformats särskilt

för dessa vapen:


a) Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att
utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.
b) Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller,
även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av hög-
hastighetsprojektiler och system.


Anm.: När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad

ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition
för dessa, se ML1�ML4.


Not 1: ML12 omfattar bland annat följande om produkterna utformats

särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a. Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till

hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b. Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring (t.ex. högenergi-

kondensatorer), temperaturreglering, klimatbehandling, omkoppling eller
bränslehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen och
andra elektriska drivfunktioner för vapentorn.

2019:314

background image

SFS

25

Anm. Se även avsnitt 3A001.e.2 i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden när det gäller högenergikondensatorer.


c. Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömnings-

system.

d. System för målsökning, styrning eller riktningsändringssystem

(acceleration i sidled) för projektiler.


Not 2: ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande

framdrivningssätt:

a. elektromagnetiskt,
b. elektrotermiskt,
c. plasmadrift,
d. lättgas, eller
e. kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13 Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner och komponen-
ter, enligt följande:


a) Pansarplåt av metall eller ickemetalliskt material, som har något av
följande:

1. tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller
2. lämplig för militär användning.

Anm.: För kroppsskyddsplattor, se ML13 d 2.

b) Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombi-
nationer av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt
skydd och särskilt utformade komponenter för dessa.
c) Hjälmar som tillverkats enligt militär standard eller specifikation, eller
jämförbar nationell standard samt särskilt utformade hjälmskal, innerskal
eller avlastningskuddar för dessa.


Anm.: För andra militära hjälmkomponenter eller hjälmtillbehör, se

berörd post i EU:s gemensamma militära förteckning.

d) Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt
följande:

1. Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla

militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana
standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för
dessa.

Not: Vid tillämpning av ML13 d 1, omfattar militära standarder eller

specifikationer bland annat, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2. Hårda kroppsskyddsplattor som ger ballistiskt skydd på lägst nivå III

(NIJ 0101.06, juli 2008) eller nationella motsvarigheter.

Not 1: ML13 b omfattar bland annat material som har utformats särskilt

för att bilda reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

2019:314

background image

SFS

26

Not 2: ML13 c omfattar inte konventionella stålhjälmar som vare sig har

modifierats eller utformats för att kunna användas med eller har utrustats
med någon typ av tillbehör.


Not 3: ML13 c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skydds-

dräkter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem
för sitt eget personliga skydd.


Not 4: De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmerings-

personal enligt ML13 är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.


Anm. 1: Se även 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla an-

vändningsområden.


Anm. 2: Beträffande ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝ som används

vid tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s
förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML14 �"Specialiserad utrustning för militär utbildning�" eller för

simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats

för utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller

ML2, och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa.

Teknisk anmärkning
Begreppet �"specialiserad utrustning för militär utbildning�" omfattar bland

annat militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmåls-
generatorer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger
som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrument-
flygning, navigation, robotavfyrning, målbestämning, drönar (drones)
⬝luftfartyg⬝, vapenträning, övning med obemannade ⬝luftfartyg⬝, mobila
utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1: ML14 omfattar bland annat bildgenererande system och system

för alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller
modifierats särskilt för militär användning.


Not 2: ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för

utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15 Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats

särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter

och tillbehör för denna:


a) Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.
b) Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.
c) Bildförstärkarutrustning.
d) Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.
e) Bildradarsensorutrustning.
f) Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15 a�e.

Not: ML15 f omfattar bland annat utrustning som utformats för att

begränsa funktionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att
minimera sådana begränsningseffekter.

2019:314

background image

SFS

27

Not: ML15 omfattar inte ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝ eller

utrustning särskilt utformad för att inkorporera ⬝bildförstärkarrör av första
generationen⬝.


Anm.: När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller

⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝, se ML1, ML2 och ML5 a.


Anm.: Se även avsnitten 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning

över varor med dubbla användningsområden.

ML16 Smidesstycken, gjutstycken och andra obearbetade produkter

som särskilt utformats för utrustning enligt ML1�ML4, ML6, ML9,

ML10, ML12 eller ML19.

Not: ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera

genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17 �vrig utrustning, material och ⬝bibliotek⬝, enligt följande, samt

komponenter som utformats särskilt för dessa:


a) Utrustning för dykning som utformats eller modifierats särskilt för militär
användning enligt följande:

1. Autonoma hel- eller halvslutna andningssystem för dykning.
2. Utrustning för dykning som särskilt utformats för användning med

sådan utrustning för dykning som anges i ML17 a 1.


Anm.: Se även avsnitt 8A002.q i EU:s förteckning över varor med dubbla

användningsområden.

b) Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.
c) Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som
utformats särskilt för militär användning.
d) Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.
e) ⬝Robotar⬝, ⬝robot⬝styrningar och ⬝manipulatorer för robotar⬝, med något
av följande kännetecken:

1. Särskilt utformade för militär användning,
2. Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering för-

orsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. själv-
tätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med
en flampunkt som överstiger 839 K (566° C), eller

3. Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med

elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning
Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elektro-

magnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, apparater
eller elektronik) eller blixtar.

f) ⬝Bibliotek⬝ som utformats eller modifierats särskilt för militär använd-
ning med system, utrustning och komponenter som tas upp i EU:s gemen-
samma militära förteckning.
g) Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning.
Omfattar bland annat ⬝kärnreaktorer⬝ som utformats särskilt för militär
användning och komponenter för dessa som utformats eller �"modifierats�"
särskilt för militär användning.

2019:314

background image

SFS

28

h) Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signa-
turdämpning, som utformats särskilt för militär användning, utom sådana
som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.
i) Intermodala containrar enligt ISO-standard eller utbytbara containrar
(dvs. växelflak) som utformats eller 'modifierats' särskilt för militär
användning.
j) Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller �"modifierade�" för
underhåll av militär utrustning.
k) Generatorer för bruk i fält som utformats eller �"modifierats�" särskilt för
militär användning.
l) Containrar som utformats eller ��modifierats�" särskilt för militär an-
vändning.
m) Färjor andra än de som tas upp på något annat ställe i EU:s gemensamma
militära förteckning, broar och pontoner som utformats särskilt för militär
användning.
n) Testmodeller som särskilt utformats för ⬝utveckling⬝ av föremål enligt
ML4, ML6, ML9 eller ML10.
o) Skyddsutrustning för laser (t.ex. ögonskydd eller sensorskydd) som är
särskilt utformad för militär användning.
p) ⬝Bränsleceller⬝, förutom sådana som tas upp någon annanstans i EU:s
gemensamma militära förteckning, och som har särskilt utformats eller
�"modifierats�" för militär användning.


Tekniska anmärkningar
1. Ej använt sedan 2014.
2. I ML17 ska med termen �"modifierad�" förstås varje strukturell, elektrisk,

mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med
militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för
militär användning.

ML18 Utrustning och komponenter för 'framställning' av produkter

enligt följande:


a) Särskilt utformad eller modifierad utrustning för �"framställning�" av
produkter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning, och
komponenter som utformats särskilt för denna.
b) Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad
utrustning, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av pro-
dukter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.


Teknisk anmärkning
I ML18 inbegrips i ordet �"framställning�" även utformning, granskning,

tillverkning, testning och kontroll.


Not: ML18 a och b omfattar bland annat följande utrustning:

a. Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.
b. Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1. drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än

298 kW (400 hk),

2. klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller
3. kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast

av 91 kg eller mer.

c. Dehydreringspressar.

2019:314

background image

SFS

29

d. Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för

strängsprutning av militärt ⬝sprängämne⬝.

e. Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade ⬝drivmedel⬝.
f. 'Godistunnor' (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en

produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g. Kontinuerliga blandare för fasta ⬝drivmedel⬝.
h. Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att

krossa beståndsdelar i militära ⬝sprängämnen⬝.

i. Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metall-

pulver under ML8 c 8.

j. Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8

c 3.

ML19 Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill

hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller enligt

följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:


a) ⬝Laser⬝system som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att
avbryta uppdraget.
b) Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta
uppdraget.
c) Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål
eller avbryta uppdraget.
d) Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller
försvara mot system enligt ML19 a�c.
e) Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt
ML19.
f) System med ⬝laser⬝ som särskilt utformats för att orsaka bestående
blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.


Not 1: DEW-system enligt ML19 omfattar bland annat system vars

kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av följande:

a. ⬝Laser⬝ med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som

konventionell ammunition ger.

b. Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikel-stråle

med förstörande effekt.

c. Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medel-

effekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska
kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2: ML19 omfattar bland annat följande utrustning om den utformats

särskilt för DEW-system:

a. Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditio-

nering eller bränslehantering.

b. System för målfångning eller målföljning.
c. System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller

om uppdraget avbrutits.

d. Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.
e. Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för

snabba operationer med flera mål.

f. Adaptiv optik och faskonjugatorer.
g. Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.
h. ⬝Rymdkvalificerade⬝ acceleratorkomponenter.
i. Trattutrustning för negativa jonstrålar.

2019:314

background image

SFS

30

j. Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.
k. ⬝Rymdkvalificerade⬝ bleck för att neutralisera negativa väteisotops-

strålar.

ML20 Kryogen och ⬝supraledande⬝ utrustning, enligt följande, och

särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:


a) Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett
fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som
fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla
temperaturer som understiger 103 K (�170° C).

Not: ML20 a omfattar bland annat mobila system som innehåller eller

använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska
eller icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxyimpregne-
rade material.

b) ⬝Supraledande⬝ elektrisk utrustning (roterande maskiner eller trans-
formatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett
fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som
fungerar när fordonet är i rörelse.

Not: ML20 b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala

enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supra-
ledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns
enda supraledande komponent.

ML21 ⬝Programvara⬝ enligt följande:


a) ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats eller modifierats för något av
följande:

1. ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift eller underhåll av utrustning som tas

upp i EU:s gemensamma militära förteckning,

2. ⬝utveckling⬝ eller ⬝produktion⬝ av material som tas upp i EU:s gemen-

samma militära förteckning, eller

3. ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift eller underhåll av ⬝programvara⬝ som

tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning.

b) Specifik ⬝programvara⬝, med undantag av den som anges i ML21 a, enligt
följande:

1. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och för

testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3. ⬝Programvara⬝ för att bedöma effekterna av konventionella krigs-

vapen, kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4. ⬝Programvara⬝ som särskilt utformats för militär användning och som

särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem
(C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem
(C4I).

c) ⬝Programvara⬝ som inte omfattas av ML21 a eller ML21 b, som särskilt
utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som
inte tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning för sådana militära
ändamål som omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

2019:314

background image

SFS

31

ML22 ⬝Teknik⬝ enligt följande:


a) ⬝Teknik⬝, med undantag av den som anges i ML22 b, som ⬝erfordras⬝ för
⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift, installation, underhåll (kontroll),
reparation, översyn eller renovering av de produkter som tas upp i EU:s
gemensamma militära förteckning.
b) ⬝Teknik⬝ enligt följande:

1. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för utformning och montering av kompo-

nenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktions-
anläggningar för produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma
militära förteckning, även om komponenterna för dessa produktions-
anläggningar inte finns upptagna på förteckningen.

2. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝ och ⬝produktion⬝ av hand-

eldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika
handeldvapen.

3. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ⬝teknik⬝ som tidigare angavs i ML22 b 3.

4. Används inte sedan 2013.

Anm.: Se ML22 a för ⬝teknik⬝ som tidigare angavs i ML22 b 4.

5. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ uteslutande för inkorporering av ⬝bio-

katalysatorer⬝ enligt ML7 i 1, i militära bärare för ämnen eller militära
material.


Not 1: ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝, drift,

installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av
produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära för-
teckning omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte tas
upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.


Not 2: ML22 gäller inte:

a. ⬝teknik⬝ som minimalt krävs för installation, drift, underhåll

(kontroll) eller reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka
exporttillstånd har beviljats,

b. ⬝teknik⬝ som är ⬝allmänt tillgänglig⬝, ⬝grundforskning⬝ eller de

upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c. ⬝teknik⬝ för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av

civila transportanordningar.

b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv

2009/43/EG


För den krigsmateriel som anges nedan och tekniskt bistånd avseende sådan
krigsmateriel gäller tillståndskravet enligt 6 § första stycket lagen
(1992:1300) om krigsmateriel till utförsel av krigsmateriel eller lämnande
av tekniskt bistånd till ett annat EES-land endast om villkoren i artiklarna
36 eller 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är uppfyllda
i det enskilda fallet.

2019:314

background image

SFS

32

NL 1 Kärnladdningar och speciella delar till sådana.


NL 2 Fortifikatoriska anläggningar m.m.


a) Fortifikatoriska anläggningar som primärt är konstruerade för vapeninsats
eller för direkt ledning av sådan insats,

b) ⬝Teknik⬝ för anläggningar enligt ovan.

NL 3 Kemiska stridsmedel


a) Saxitoxin

b) Ricin

2019:314

background image

SFS

33

B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över krigs-

materiel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigs-

materiel


Följande är definitioner av termer som används i förteckningen över krigs-
materiel och tekniskt bistånd, i alfabetisk ordning enligt bilagan till Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG, i lydelsen enligt kommis-
sionens direktiv (EU) 2019/514.


Not 1: Definitionerna gäller i hela förteckningen. Hänvisningarna är

endast förslag och påverkar inte den allmänna tillämpningen av de defini-
erade termerna i hela förteckningen.


Not 2: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den

definierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom
⬝dubbla citattecken⬝. Definitioner av termer inom �"enkla citattecken�" ges i
en teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord
och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

ML7 ⬝agenser för kravallhantering⬝:
ämnen som när de används enligt sedvanliga villkor i samband med
kravallhantering, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller
funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner kort efter det att
exponeringen avbrutits. (Tårgas ingår i ⬝agenser för kravallhantering⬝.)

ML22 ⬝allmänt tillgänglig⬝:
⬝teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ som har gjorts tillgänglig utan restriktioner för
vidare spridning.

Not: Upphovsrättsliga restriktioner innebär ingen ändring av det för-

hållandet att ⬝teknik⬝ eller ⬝programvara⬝ är ⬝allmänt tillgängliga⬝.

ML11 ⬝automatiserade ledningssystem⬝:
elektroniska system genom vilka information som är nödvändig för effektiv
drift av en grupp, större formering, taktisk formering, enhet, fartyg, under-
enhet eller vapenledning matas in, bearbetas och överförs. Till detta används
dator eller annan specialiserad hårdvara utformad för att stödja en militär
ledningsorganisations funktioner. De viktigaste funktionerna hos ett auto-
matiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insamling, acku-
mulering, lagring och bearbetning av informationen, att visa upp situationen
och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och genomförandet
av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar för fördelningen
av resurser mellan styrkegrupperingar eller delar av den operativa förbands-
sammansättningen eller styrkeutplaceringen enligt uppdraget eller operations-
fasen, insamling av uppgifter för lägesbedömning och beslutsfattande under
hela operationen eller striden, datorsimulering av operationer.

ML17 ⬝bibliotek⬝ (parametriserad databas):
en samling tekniska upplysningar till vilka det kan hänvisas vid förbättring
av prestanda hos relevanta system, relevant utrustning eller relevanta
komponenter.

2019:314

background image

SFS

34

ML15 ⬝bildförstärkarrör av första generationen⬝:
elektrostatiskt fokuserande rör, med in- och utgående bildskärmar av fiber-
optik eller glas, multialkaliska fotokatoder (S-20 eller S-25), men inte med
förstärkare med mikrokanalplatta.

ML7, ML22 ⬝biokatalysatorer⬝:
�"enzymer�" för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner eller andra
biologiska föreningar som binder till och accelererar nedbrytningen av
kemiska stridsmedel.

Teknisk anmärkning
�"enzymer�": biokatalysatorer för särskilda kemiska eller biokemiska

reaktioner.

ML7 ⬝biologiska agenser⬝:
patogener eller toxiner som valts ut eller modifierats (såsom ändrad renhet,
hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV-
strålning) för att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra
utrustning eller skada skördar eller miljön.

ML7 ⬝biopolymerer⬝:
biologiska makromolekyler enligt följande:

a. Enzymer för särskilda kemiska eller biokemiska reaktioner.
b. �"Anti-idiotypiska�", �"monoklonala�" eller �"polyklonala�"�"antikroppar�".
c. Särskilt utformade eller särskilt behandlade �"receptorer�".

Tekniska anmärkningar

1. �"anti-idiotypiska antikroppar�": antikroppar som binder till andra anti-

kroppars specifika antigenbindningsplatser.

2. �"monoklonala antikroppar�": proteiner som binder till en antigenplats

och framställs av en enda cellklon.

3. �"polyklonala antikroppar�": en blandning av proteiner som binder till

den särskilda antigenen och framställs av mer än en cellklon.

4. �"receptorer�": biologiska makromolekylära strukturer som kan binda

ligander vars bindning påverkar fysiologiska funktioner.

ML17 ⬝bränslecell⬝:
en elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till
likström genom förbrukning av bränsle från en extern källa.

ML4, ML10 ⬝civila luftfartyg⬝:
⬝luftfartyg⬝ som förts upp på förteckningar med luftvärdighetsbevis som
utges av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller
stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget för kommersiella flygningar
på inrikes eller utrikes leder eller för legitimt civilt, privat eller affärsmässigt
bruk.

ML8 ⬝drivmedel⬝:
ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion producerar stora
volymer heta gaser i kontrollerad takt för att utföra mekaniskt arbete.

2019:314

background image

SFS

35

ML8 ⬝energetiska material⬝:
ämnen eller blandningar som via en kemisk reaktion lösgör den energi som
erfordras för deras avsedda användning. ⬝Sprängämnen⬝, ⬝pyrotekniska
anordningar⬝ och ⬝drivmedel⬝ är underavdelningar till energetiska material.

ML22 ⬝erfordras⬝:
när det används i samband med ⬝teknik⬝, endast den del av ⬝tekniken⬝ som
är särskilt ansvarig för att uppnå eller överskrida kontrollerade prestanda,
karakteristika eller funktioner. ⬝Teknik⬝ som ⬝erfordras⬝ kan vara gemen-
sam för olika produkter.

ML7 ⬝expressionsvektorer⬝:
bärare (t.ex. plasmid eller virus) som används för att föra in genetiskt
material i värdceller.

ML13 ⬝fibrer eller fiberliknande material⬝:
omfattar

a. kontinuerliga enfibertrådar,
b. kontinuerliga garn och vävar,
c. tejp, duk, mattor, band,
d. hackade fibrer, stapelfibrer och sammanhängande fiberfiltar,
e. tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri

längd,

f. aromatisk polyamidmassa.


ML22 ⬝grundforskning⬝:
experimentellt eller teoretiskt arbete som främst utförs för att inhämta ny
kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta som
inte har ett specifikt praktiskt syfte eller mål.

ML17 ⬝kärnreaktor⬝:
inkluderar de föremål som är placerade inne i eller i direkt anslutning till
reaktortanken, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de
komponenter som normalt innehåller, kommer i direkt kontakt med eller styr
primärkylmedlet i reaktorhärden.

ML9, ML19 ⬝laser⬝:
ett föremål som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus genom
förstärkning via stimulerad strålningsemission.

ML8, ML10, ML14 ⬝luftfartyg⬝:
luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar
(helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ML10 ⬝luftskepp⬝:
motordrivna luftburna farkoster som använder gaser som är lättare än luft
som lyftkraft (oftast helium, tidigare väte).

ML10 ⬝lättare än luft-farkoster⬝:
ballonger och ⬝luftskepp⬝ som använder varmluft eller andra gaser som är
lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, för att lyftas.

2019:314

background image

SFS

36

ML17 ⬝manipulatorer⬝:
griparmar, �"aktiva verktygsenheter�" och andra verktyg som fästs i änden av
en manipulatorarm på en ⬝robot⬝.

Teknisk anmärkning
�"Aktiva verktygsenheter�" är enheter som tillför rörelsekraft, process-

energi eller avkänning till ett arbetsstycke.

ML21 ⬝mikroprogram⬝:
en sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och
vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett instruk-
tionsregister.

ML10 ⬝obemannat luftfartyg⬝ (⬝UAV⬝):
⬝luftfartyg⬝ som utan att ha någon människa ombord har förmåga att lyfta,
flyga och navigera kontrollerat.

ML8 ⬝prekursorer⬝:
specialkemikalier som används vid tillverkning av sprängämnen.

ML18, ML21, ML22 ⬝produktion⬝:
alla produktionsskeden, exempelvis produktionsutveckling, tillverkning,
integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvali-
tetssäkring.

ML21 ⬝program⬝:
en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller
omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.

ML21 ⬝programvara⬝:
en samling av ett eller flera ⬝program⬝ eller ⬝mikroprogram⬝ som är lagrade
i ett konkret uttrycksmedium.

ML4, ML8 ⬝pyroteknik⬝:
blandningar av fasta eller flytande bränslen och oxidationsmedel som när de
antänds genomgår en energetisk kemisk reaktion i kontrollerad takt avsedd
att åstadkomma viss tidsmässig fördröjning, eller kvantiteter av värme-
utveckling, ljud, rök, synligt ljus eller infraröd strålning. Pyrofori är en
underavdelning av pyroteknik, som inte innehåller oxidationsmedel men
som självantänder vid kontakt med luften.

ML17 ⬝robot⬝:
en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punkt-
styrningstypen, som kan använda sensorer och som har samtliga följande
egenskaper:

a. Den är multifunktionell.
b. Den kan placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella

komponenter med hjälp av variabla rörelser i ett tredimensionellt rum.

c. Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten

slinga som kan omfatta stegmotorer.

d. Den har även �"användartillgänglig programmerbarhet�" med hjälp av

lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en
programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

2019:314

background image

SFS

37

�"Användartillgänglig programmerbarhet�" avser möjligheten för en

användare att sätta in, modifiera eller ersätta ⬝program⬝ på annat sätt än
genom

a. en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller
b. inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya

parametrar.

Not Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1. Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med

fjärrstyrning.

2. Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automati-

serade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta program-
merade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stopp-
anordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av
banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt,
elektroniskt eller elektriskt sätt.

3. Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens

som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av
fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas
sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta
programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret
(t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelse-
axlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

4. Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens

som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt
fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen
kan endast genomföras med hjälp av binära signaler från mekaniskt
fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5. Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinat-

manipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt
system av lagringsbehållare och konstruerade för att hämta innehållet i
dessa behållare för lagring eller hämtning.

ML11 ⬝rymdfarkoster⬝:
Aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.

ML19 ⬝rymdkvalificerade⬝:
Konstruerade, tillverkade eller kvalificerade genom framgångsrik provning
för drift på en höjd av minst 100 km ovanför jordytan.

Not: Att ett visst föremål genom provning har konstaterats vara

⬝rymdkvalificerat⬝ betyder inte att andra föremål i samma produktions-
körning eller modellserie utan individuell provning är ⬝rymdkvalificerade⬝.

2019:314

background image

SFS

38

ML1 ⬝skjutvapen som har gjorts obrukbart⬝:
skjutvapen som genom processer som definierats av den nationella
myndigheten i EU-medlemsstaten eller i staten som deltar i Wassenaar-
arrangemanget har gjorts oförmöget att avfyra projektiler. Genom dessa
processer modifieras skjutvapnets vitala delar permanent. Att skjutvapnet
har gjorts obrukbart kan genom nationella lagar och förordningar bestyrkas
genom ett intyg utfärdat av en behörig myndighet och markeras på
skjutvapnet genom en stämpel på en vital del.

ML8, ML18 ⬝sprängämnen⬝:
fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som vid
användning som primärt sprängämne, booster eller laddning i stridsspets,
sprängladdningar eller annan användning är avsedda att detonera.

ML20 ⬝supraledande⬝:
material (t.ex. metaller, legeringar eller blandningar) där all elektrisk resistans
kan avlägsnas (innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga och
överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning).
⬝kritisk temperatur⬝ (ibland kallad omslagstemperatur): den temperatur då
ett specifikt ⬝supraledande⬝ material upphör att ha någon resistans mot
elektrisk likström.

Teknisk anmärkning
Den ⬝supraledande⬝ egenskapen hos ett material karaktäriseras

individuellt av en ⬝kritisk temperatur⬝, ett kritiskt magnetfält som är en
funktion av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är
en funktion av både det magnetiska fältet och temperaturen.

ML22 ⬝teknik⬝:
specifik information som är nödvändig för ⬝utveckling⬝, ⬝produktion⬝ eller
drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering
av en produkt. Informationen har formen �"tekniska uppgifter�" eller �"teknisk
assistans�". Specificerad ⬝teknik⬝ för EU:s gemensamma militära förteckning
anges i ML22.

Tekniska anmärkningar
1. �"Tekniska uppgifter�" kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller,

formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och instruk-
tioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom skivor,
band eller ROM-minnen.

2. �"Teknisk assistans�" kan ges i form av instruktioner, färdigheter,

utbildning, arbetsmetoder och konsulttjänster. �"Teknisk assistans�" kan in-
begripa överföring av tekniska uppgifter.

ML8 ⬝tillsatser⬝:
ämnen som används i explosiva blandningar för att förbättra deras
egenskaper.

ML17, ML21, ML22 ⬝utveckling⬝:
rör alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktions-
forskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och
provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter,
processen med att förvandla konstruktionsuppgifterna till en produkt,
konfigurationskonstruktion, integrering, layout.

2019:314

background image

SFS

39

C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarations-

skyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om

krigsmateriel

CAS-nummer

1. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl.
cykloalkyl)-alkyl- (Me, Et, n-Pr
eller i-Pr)- fluorofosfonater, ex:
Sarin: O-Isopropyl-metyl-fluo-
rofosfonat
Soman: O-Pinakolyl-metyl-fluo-
rofosfonat

107-44-8

96-64-0

2. O-Alkyl (�0� Cl0, inkl.
cykloalkyl)-N,N-dialkyl (Me, Et,
n-Pr eller i-Pr)-amido-
fosforylcyanider, ex:
Tabun: O-Etyl-N,N-dime-tylami-
dofosforylcyanid


77-81-6

3. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.
cykloalkyl)-S-2-dia-kyl-(Me, Et,
n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl
(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fosfonotiolater och motsvarande
alkylerade eller protonerade
salter, ex:
VX: O-Etyl-S-2-diisopro-
pylaminoetyl-Metylfos-
fonotiolat


50782-69-9

4. Svavelsenapsgaser
2-kloretylklormetylsulfid
Senapsgas: Bis(2-kloretyl)-sulfid
Bis(2-kloretyltio)metan
Sesquisenapsgas: 1,2-Bis(2-
kloretyltio)etan
l,3-Bis(2-kloretyltio)-n-propan
1,4-Bis(2-kloretyltio)-n-butan
l,5-Bis(2-kloretyltio)-n-pentan
Bis(2-kloretyltiometyl)eter
Syresenapsgas:Bis(2-kloretylti-
oetyl)eter


2625-76-5
505-60-2
63869-13-9

3563-36-8
63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1

63918-89-8

5. Lewisiter
Lewisit 1: 2-Klorvinyl-di-
klorarsin
Lewisit 2: Bis(2-klorvinyl)-
klorarsin
Lewisit 3: Tris(2-klor-vi-
nyl)arsin541-25-3

40334-68-8

40334-70-1

6. Kvävesenapsgaser
HN1: Bis(2-kloretyl)etyl-amin
HN2: Bis(2-kloretyl)metyl-amin
HN3: Tris(2-kloretyl)amin


538-07-8
51-75-2
555-77-1

7. Saxitoxin

35523-89-8

2019:314

background image

SFS

40

8. Ricin

9009-86-3

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-
fosfonyldifluorider, ex:
DF: Metylfosfonyldifluorid676-99-3

10. O-Alkyl (H eller �0� Cl0, inkl.
cykloalkyl)-O-2-dialkyl (Me, Et,
n-Pr eller i-Pr)-aminoetylalkyl
(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosfonit
och mot-svarande alkylerade
eller pro-tonerade salter, ex:
QL:O-Etyl-O-2-diisopropylami-
noetylmetylfosfonit
57856-11-8

11. Klorsarin: O-Isopropyl-
metylklorofosfonat


1445-76-7

12. Klorsoman: O-Pina-kolyl-
metylklorofosfonat


7040-57-5

2019:314

background image

SFS

41

D. Förteckning över vilken krigsmateriel i A. Förteckning över krigs-

materiel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigs-

materiel som utgör krigsmateriel för strid (KS) och övrig

krigsmateriel (�K)


Följande krigsmateriel utgör krigsmateriel för strid:

Anm.: Komponenter och tillbehör ingår inte i KS-begreppet, utom i de fall
som särskilt framgår nedan.

� ML 1 a) utom revolvrar och pistoler samt vapen utformade för jakt och

sportskytte. Följande komponenter ingår i KS-begreppet: slutstycken,
eldrör (pipor), mantlar och lådor.

� ML 1 c)
� ML 2 a) utom signaturdämpande anordningar. Följande komponenter

ingår i KS-begreppet: eldrör, mekanismer, markplattor och rekyl-
häminrättningar.

� ML 2 d)
� ML 3 a) utom rök, lys och övningsammunition samt ammunition med

expanderande kula av typ som används för jakt eller sportskytte. Följande
komponenter ingår i KS-begreppet: projektiler, granat-kroppar, mål-
sökare och stridsdelar.

� ML 4 a) utom rökbehållare, patroner och simulatorer. Följande kompo-

nenter ingår i KS-begreppet: målsökare, stridsdelar, tändrör, zonrör,
motorer, styrsystem, eldrör och lavetter.

� ML 4 b) 2. Endast aktivering, avfyrning, läggning, detonering samt

avlossning av KS-definierad utrustning.

� ML 5 a)
� ML 5 b) endast målfångnings-, målangivnings- samt målföljnings-

system.

� ML 6 a) med begränsning till Not 1 a) och b)
� ML 7 a), b) och e)
� ML 8 a), b) och c)
� ML 9 a) 1, 2 a) och b)
� ML 10 a) Stridsluftfartyg och c) UAV med beväpning
� ML 12 a)
� ML 19 a), b), c) och f)
� NL 1
� NL 3

�vrig krigsmateriel i A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd
enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör övrig krigsmateriel (�K).

2019:314