SFS 2019:315 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2019-315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan
undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

1 Senaste lydelse 2018:1866.

Myndighet

Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och som inte
behöver registreras

Pensionsmyndigheten

– handlingar i försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial

Polismyndigheten

– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– framställningar om fingeravtrycks-
undersökning,
– handlingar som innehåller uppgifter om
ankommande passagerare som har överförts
från en transportör enligt 9 kap. 3 a §
utlänningslagen (2005:716),
– handlingar som innehåller uppgifter om
en enskild passagerare som har lämnats vid
bokning av en flygresa och vid incheckning
(PNR-uppgifter) och som har överförts från
lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180)
om flygpassageraruppgifter i brotts-
bekämpningen,
– handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret, misstankeregistret,
register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område eller för på
motsvarande sätt strukturerade uppgifts-
samlingar som avser brottslig verksamhet
och som förs med stöd av den lagen,

SFS

2019:315

Publicerad
den

28 maj 2019

background image

2

SFS


7 §2 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de under-
sökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre
gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet

Undersökning

Särskilda
begränsningar i
sekretessen


Statens
institutionsstyrelse

undersökningar inom
missbruks- och
ungdomsvården under
uppföljning efter
avslutad vård

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Statens jordbruksverk

undersökningar om
försäljning av
läkemedel för djur

Statens medieråd

undersökningar om
barns och ungas
medievanor samt
barns, ungas och
föräldrars attityder till
medier och
mediereglering

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden


Statens skolverk

nationella undersök-
ningar inom skol-
väsendet och sådan
pedagogisk
verksamhet som avses
i 25 kap. skollagen
(2010:800) om
måluppfyllelsen i
sektorn

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

2 Senaste lydelse 2018:1526.

– statistiskt primärmaterial,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§
polislagen (1984:387) eller enligt lagen
(1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. som avser
avvisningar, avlägsnanden, omhänder-
taganden, gripanden eller fängsel-
användning och som inte registreras i
särskilda ärenden, och
– underrättelser från Kriminalvården om
permissioner

Riksbanken

– statistiskt primärmaterial

2019:315

background image

3

SFS

internationella under-
sökningar inom skol-
väsendet och sådan
pedagogisk
verksamhet som avses
i 25 kap. skollagen
(2010:800)

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Statens
veterinärmedicinska
anstalt

undersökningar om
försäljning av
antimikrobiella
läkemedel för djur

Stockholms universitet utvärdering av arbets-

marknadsutfallet för
deltagare i
kompletterande
utbildningar för
akademiker med
utländska utbildningar

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

2019:315

background image

4

SFS

Bilaga3

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen


61. tillsyn enligt lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter
eller enligt motsvarande äldre
föreskrifter

sekretessen gäller inte för uppgifter
som ska offentliggöras enligt
2 kap. 1 och 8 §§ förordningen
(2019:223) om tobak och liknande
produkterSakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan


Elektriska och elektroniska
produkter

124

Elsäkerhetsverket

9, 152


Tjänsteresor

47

Tobak och liknande produkter

61

Tobaksskatt

127


3 Senaste lydelse 2019:76. Ändringen innebär bl.a. att ”elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare” tas bort ur förteckningen.

2019:315