SFS 2019:318 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

SFS2019-318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att 9 kap. 3 § läkemedelsförordningen (2015:458)
ska ha följande lydelse.

9 kap.
3 §
1 Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

1. undantag från kraven på fullständig deklaration och tydlig märkning i

4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315),

2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för

försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap.

9 § läkemedelslagen, och

4. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 § läkemedelslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1751.

SFS

2019:318

Publicerad
den

29 maj 2019

;