SFS 2019:322 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

SFS2019-322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om läkemedelslagen (2015:315)

dels att 3 kap. 2–5 §§, 4 kap. 1 §, 7 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 14 kap.

1 § och 18 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 §, och närmast före 3 kap.

8 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 I fråga om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för försälj-
ning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 6–9 §§ och
11–21 §§, 5 kap. 1 § första stycket 1 och 2 samt andra stycket, 6 kap. samt
18 kap. 3 § 1 och 2.

I fråga om läkemedel för vilka godkännande för försäljning har beviljats

enligt den förordningen, gäller inte bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 5 kap.
1 § första stycket 3.

3 § För ett homeopatiskt läkemedel som kan registreras enligt denna lag
ska följande bestämmelser inte gälla:

– 3 kap. 2 §, om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för för-

säljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 726/2004,

– 3 kap. 4 §, om traditionella växtbaserade humanläkemedel,
– 4 kap. 1 §, om krav på läkemedel,
– 4 kap. 2 § första, tredje och fjärde styckena, om godkännande för för-

säljning av läkemedel,

– 4 kap. 5 §, om registrering för försäljning av traditionella växtbaserade

humanläkemedel,

– 4 kap. 6 § andra stycket, om erkännande av traditionella växtbaserade

humanläkemedel,

– 4 kap. 7 § andra stycket, om vissa immunologiska läkemedel,
– 4 kap. 12–16 §§, om vissa frågor gällande godkännande för försäljning

av läkemedel och uppgiftsskydd,

– 4 kap. 18 § första stycket 2 och 19 §, om informationsskyldighet,

1 Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235.

2 Senaste lydelse 2018:485.

SFS

2019:322

Publicerad
den

29 maj 2019

background image

2

SFS

– 4 kap. 20–22 §§, om klassificering, uppgiftsskydd och utbytbarhet,
– 6 kap. 1–4 och 8 §§, om säkerhetsövervakning och kontroll,
– 7 kap., om klinisk läkemedelsprövning,
– 12 kap. 1 § första och tredje styckena, om förbud mot marknadsföring,
– 12 kap. 3 §, om informationsfunktion,
– 13 kap. 1 § första stycket, om förordnande och utlämnande av läke-

medel och teknisk sprit, och

– 18 kap. 2 § och 3 § 2, med bemyndiganden.

4 § För ett traditionellt växtbaserat humanläkemedel som kan registreras
enligt denna lag ska följande bestämmelser inte gälla:

– 3 kap. 2 §, om läkemedel för vilka ansökan om godkännande för för-

säljning prövas eller har prövats enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 726/2004,

– 3 kap. 3 §, om homeopatiska läkemedel,
– 4 kap. 2 § andra–fjärde styckena, om godkännande för försäljning av

läkemedel,

– 4 kap. 4 §, om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel,
– 4 kap. 7 §, om erkännande av godkännande för försäljning av veterinär-

medicinska läkemedel,

– 4 kap. 13–15 §§, om rätt att åberopa dokumentation och om uppgifts-

skydd,

– 4 kap. 18 § första stycket, om informationsskyldighet,
– 4 kap. 22 §, om utbytbarhet,
– 6 kap. 6 och 7 §§, om tillstånd till icke-interventionsstudie avseende

säkerhet,

– 7 kap., om klinisk läkemedelsprövning,
– 9 kap. 4 §, om införsel,
– 12 kap. 1 § första och tredje styckena, om förbud mot marknadsföring,

och

– 18 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § 2, med bemyndiganden.

5 § För ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag ska följande be-
stämmelser gälla i tillämpliga delar:

– 2 kap. 1 §, om uttryck i lagen,
– 4 kap. 1 och 3 §§, om krav på läkemedel,
– 8 kap. 1 och 2 §§, om tillverkning,
– 10 kap. 1 § första och tredje styckena, om försiktighetskrav,
– 11 kap. 1 § första stycket 11 och 2 § första stycket, om tidsfrister för

beslut samt återkallelse av tillstånd,

– 12 kap. 1 §, om förbud mot marknadsföring,
– 13 kap. 1 § första stycket, om förordnande och utlämnande av läke-

medel,

– 14 kap., om tillsyn,
– 15 kap. 1, 3 och 4 §§, om avgifter,
– 16 kap. 1, 2 och 4 §§, om straff och förverkande,
– 17 kap., om överklagande, och
– 18 kap. 4 § och 8 § 2 samt 10–12 §§, med bemyndiganden.
Det som föreskrivs i 6 kap. 1 § i fråga om läkemedel som godkänts för

försäljning gäller också för ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag.

De skyldigheter enligt 6 kap. 2 och 3 §§ som gäller för den som har fått

ett läkemedel godkänt för försäljning gäller även för den som har tillstånd
att tillverka ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag. Den myndighet

2019:322

background image

3

SFS

som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från dessa
skyldigheter.

Säkerhetsdetaljer för humanläkemedel


8 § Bestämmelser om säkerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av
närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar
för humanläkemedel.

4 kap.


1 §3 Ett läkemedel ska vara av god kvalitet och ändamålsenligt. Läke-
medlet är ändamålsenligt om det är verksamt för sitt ändamål och vid normal
användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den
avsedda effekten.

Ett läkemedel ska vara fullständigt deklarerat, ha godtagbar och särskilj-

ande benämning samt vara försett med tydlig märkning.

7 kap.


9 § En klinisk läkemedelsprövning får endast genomföras sedan tillstånd
till prövning har meddelats eller anses beviljat enligt tredje stycket. Frågor
om tillstånd prövas av Läkemedelsverket.

Om Läkemedelsverket finner att tillstånd inte kan beviljas, ska sökanden

underrättas om detta. Sökanden får vid endast ett tillfälle ändra innehållet i
ansökan för att avhjälpa de brister som Läkemedelsverket funnit. Om an-
sökan inte ändras ska den avslås.

Om Läkemedelsverket inte har fattat beslut inom 60 dagar från det att en

fullständig ansökan kom in till verket, ska tillstånd anses beviljat i enlighet
med ansökan.

Tredje stycket gäller inte vid ansökan om tillstånd att genomföra en

klinisk läkemedelsprövning som innefattar

1. vävnadstekniska produkter samt läkemedel för genterapi och somatisk

cellterapi, inklusive xenogen cellterapi,

2. läkemedel som innehåller genetiskt modifierade organismer,
3. läkemedel som inte godkänts för försäljning i enlighet med Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, och som omfattas av bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/5, eller

4. läkemedel vars aktiva beståndsdel eller beståndsdelar är en biologisk

produkt som härstammar från människa eller djur eller innehåller biologiska
komponenter som härstammar från människa eller djur eller vars framställ-
ning kräver sådana komponenter.

8 kap.


3 §4 Den som har beviljats tillstånd enligt 2 § till tillverkning av human-
läkemedel ska

1. vid tillverkningen använda endast aktiva substanser som tillverkats i

enlighet med god tillverkningssed och distribuerats i enlighet med god
distributionssed för aktiva substanser,

3 Senaste lydelse 2015:316 (jfr 2016:132).

4 Senaste lydelse 2015:316 (jfr 2016:132).

2019:322

background image

4

SFS

2. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och innehavaren av godkän-

nandet för försäljning av läkemedlet om tillståndshavaren får information
om att ett läkemedel som omfattas av tillverkningstillståndet är, eller miss-
tänks vara, ett förfalskat läkemedel,

3. kontrollera att de tillverkare, importörer eller distributörer från vilka

tillståndshavaren skaffat de aktiva substanserna är anmälda hos Läke-
medelsverket enligt 10 kap. 2 § eller hos behörig myndighet inom EES,

4. kontrollera de aktiva substansernas och hjälpämnenas äkthet och

kvalitet, och

5. se till att hjälpämnena är lämpliga för användning i läkemedel, tillämpa

god tillverkningssed för hjälpämnen och dokumentera åtgärderna.

11 kap.


2 § Ett tillstånd enligt 4 kap. 10 §, 7 kap. 9 § första stycket, 8 kap. 2 § eller
9 kap. 1 § första stycket får återkallas om någon av de väsentliga förutsätt-
ningar som var uppfyllda när tillståndet meddelades inte längre är uppfyllda
eller om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet
inte har följts.

Ett tillstånd som ska anses beviljat enligt 7 kap. 9 § tredje stycket får åter-

kallas om villkoren i ansökan om tillstånd inte längre är uppfyllda eller om
något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte har
följts.

Vad som anges i första stycket om att ett tillstånd enligt 8 kap. 2 § får

återkallas om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säker-
het inte har följts, gäller även de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer
av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

14 kap.


1 § Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av

1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 och före-

skrifter och villkor som har meddelats med stöd av förordningen,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den

12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring
av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG
och förordning (EG) nr 726/2004 samt föreskrifter och villkor som har med-
delats med stöd av förordningen,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007, och
5. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

18 kap.


3 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. undantag från kraven på fullständig deklaration och tydlig märkning,
2. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för

försäljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

3. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap.

9 §,

4. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 §, och
5. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

5 Senaste lydelse 2018:485.

2019:322

background image

5

SFS

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)


2019:322