SFS 2019:328 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

SFS2019-328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver1 att 10 och 13 a §§ avfallsförordningen (2011:927)
ska ha följande lydelse.

10 §2 I denna förordning avses med

beslut 2000/532/EG: kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersätt-

ning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel
1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om
upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i
rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kommission-
ens beslut 2014/955/EU,

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997,

direktiv 2012/19/EU: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU

av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE), i den ursprungliga lydelsen,

förordning (EG) nr 850/2004: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska förorening-
ar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

förordning (EG) nr 1013/2006: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall,

förordning (EG) nr 440/2008: kommissionens förordning (EG) nr 440/2008

av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach),

förordning (EG) nr 1272/2008: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning
och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av di-
rektiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006,

förordning (EG) nr 1069/2009: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för ani-
maliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002
(förordning om animaliska biprodukter),

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) 2017/997.

2 Senaste lydelse 2018:2003.

SFS

2019:328

Publicerad
den

29 maj 2019

background image

SFS

2019:328

2

förordning (EU) nr 1257/2013: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och
om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och

förordning (EU) 2017/852: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008.

13 a §3 För att klassificera ett avfall bestäms den sexsiffriga avfallskod i
bilaga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är indelade i kapitel.
Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet

1. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i

11 b §,

2. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig

avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, välja lämplig avfallskod

i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2 eller 3, välja en lämplig

avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

5. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 2, 3 eller 4, välja den

avfallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:727.