SFS 2019:329 Lag om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

SFS2019-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares

övergångsrestriktioner

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2018:677) med instruk-
tion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångs-
restriktioner ska ha följande lydelse.

11 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en
redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörel-
sen ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2018/19:KU34, rskr. 2018/19:217.

SFS 2019:

329

Publicerad
den

31 maj 2019