SFS 2019:334 Förordning om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2019-334.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i

förordningen (2013:1020) med instruktion för

Folkhälsomyndigheten

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2013:1020) med instruktion för
Folkhälsomyndigheten i stället för lydelsen enligt förordningen (2019:227)
om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

26 § Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och 12 § 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt första

stycket.

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord-

ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter och i förordningen
(2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpack-
ningar.

Myndigheten får disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten

tar ut med stöd av första stycket, 7 kap. 1–6 §§ förordningen om tobak och
liknande produkter och 4 § förordningen om avgifter för unika identitets-
märkningar på tobaksförpackningar.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:334

Publicerad
den

4 juni 2019