SFS 2019:335 Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2019-335.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för

vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av

finansiella instrument

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2018:2014) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
ska ha följande lydelse.

5 § Vid följande myndigheter ska de som ingår i myndighetens ledning
vara anmälningsskyldiga enligt 4 § lagen (2018:1625) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument:

– Affärsverket svenska kraftnät
– Arbetsförmedlingen
– Bolagsverket
– Ekobrottsmyndigheten
– Ekonomistyrningsverket
– Energimarknadsinspektionen
– Exportkreditnämnden
– Finansinspektionen
– Folkhälsomyndigheten
– Försvarets materielverk
– Försvarsmakten
– Inspektionen för strategiska produkter
– Kammarkollegiet
– Kommerskollegium
– Konjunkturinstitutet
– Konkurrensverket
– Kustbevakningen
– Livsmedelsverket
– Luftfartsverket
– Läkemedelsverket
– Myndigheten för press, radio och tv
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– Patent- och registreringsverket
– Pensionsmyndigheten
– Polismyndigheten
– Post- och telestyrelsen
– Riksgäldskontoret
– Sjöfartsverket
– Skatteverket
– Spelinspektionen

SFS

2019:335

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:335

– Statens energimyndighet
– Statens haverikommission
– Statens jordbruksverk
– Statens skolinspektion
– Statistiska centralbyrån
– Strålsäkerhetsmyndigheten
– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
– Sveriges geologiska undersökning
– Säkerhetspolisen
– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
– Tillväxtverket
– Totalförsvarets forskningsinstitut
– Trafikverket
– Transportstyrelsen
– Verket för innovationssystem

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

;