SFS 2019:335 Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2019-335.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för

vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av

finansiella instrument

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2018:2014) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
ska ha följande lydelse.

5 § Vid följande myndigheter ska de som ingår i myndighetens ledning
vara anmälningsskyldiga enligt 4 § lagen (2018:1625) om skyldighet för
vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument:

� Affärsverket svenska kraftnät
� Arbetsförmedlingen
� Bolagsverket
� Ekobrottsmyndigheten
� Ekonomistyrningsverket
� Energimarknadsinspektionen
� Exportkreditnämnden
� Finansinspektionen
� Folkhälsomyndigheten
� Försvarets materielverk
� Försvarsmakten
� Inspektionen för strategiska produkter
� Kammarkollegiet
� Kommerskollegium
� Konjunkturinstitutet
� Konkurrensverket
� Kustbevakningen
� Livsmedelsverket
� Luftfartsverket
� Läkemedelsverket
� Myndigheten för press, radio och tv
� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� Patent- och registreringsverket
� Pensionsmyndigheten
� Polismyndigheten
� Post- och telestyrelsen
� Riksgäldskontoret
� Sjöfartsverket
� Skatteverket
� Spelinspektionen

SFS

2019:335

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:335

� Statens energimyndighet
� Statens haverikommission
� Statens jordbruksverk
� Statens skolinspektion
� Statistiska centralbyrån
� Strålsäkerhetsmyndigheten
� Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
� Sveriges geologiska undersökning
� Säkerhetspolisen
� Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
� Tillväxtverket
� Totalförsvarets forskningsinstitut
� Trafikverket
� Transportstyrelsen
� Verket för innovationssystem

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)