SFS 2019:336 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS2019-336.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2009:975) med instruktion för
Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

22 § För vart och ett av de fyra ämnesområdena humaniora och samhälls-
vetenskap, medicin och hälsa, natur- och teknikvetenskap och utbildnings-
vetenskap samt för forskningens infrastrukturer ska det finnas en huvudsek-
reterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska tillföra
myndigheten nödvändig kompetens och erfarenhet inom sitt verksamhets-
område.

Huvudsekreterare ska anställas för en bestämd tid. Den sammanlagda an-

ställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2019.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:336

Publicerad
den

4 juni 2019