SFS 2019:342 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 15 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.
15 §
Sekretess gäller i verksamhet som avser hantering av vävnadsprover
enligt de ändamål som anges i 5 kap. 2 § lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m., och förande av eller uttag ur det register som
förs i den verksamheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240.

SFS

2019:342

Publicerad
den

4 juni 2019