SFS 2019:343 Förordning om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS2019-343.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i

hälso- och sjukvården m.m.

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:746) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,
2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank,
3. förutsättningar för nedläggning av en biobank, och
4. vilka medfödda sjukdomar som vävnadsproverna i PKU-biobanken får

användas för i enlighet med 5 kap. 2 § 1 lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får beslutas efter det att medicinska och

etiska bedömningar har beaktats.

4 a § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-
heten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och
av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:185.

SFS

2019:343

Publicerad
den

4 juni 2019