SFS 2019:344 Förordning om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk integritet m.m.

SFS2019-344.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:358) om genetisk

integritet m.m.

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:358) om genetisk integr-
itet m.m. ska ha följande lydelse.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet en-
ligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
på tillstånd till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i
en allmän hälsoundersökning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:344

Publicerad
den

4 juni 2019