SFS 2019:346 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

SFS2019-346.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

4 §2 Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha
intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter
färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i
utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex
månader.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet

fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narko-
tikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns
något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan
intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordina-
tion.

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet

fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkohol att det kan antas
att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Det-
samma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Första och andra styckena gäller inte förare av ett motordrivet fordon, som

är avsett att föras av gående.

Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår

som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken
tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 1999:217.

SFS

2019:346

Publicerad
den

4 juni 2019