SFS 2019:349 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

SFS2019-349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid

tunnelbana och spårväg

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet
vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse.

30 §3 Den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha
intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter
färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i
utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

tunnelbana efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen
(1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narko-
tiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlig-
het med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på

tunnelbana och då är så påverkad av alkohol att det kan antas att han eller
hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om
föraren är lika påverkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att anse som grovt,

ska föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet
är grovt ska särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 pro-

mille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat

medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäker-

heten.

Den som utan att föra ett fordon som avses i första stycket vid tunnelbana

fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten
och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas
att han eller hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms
till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen (1951:649)

om straff för vissa trafikbrott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Lagen omtryckt 1996:736.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:518.

3 Senaste lydelse 2004:518.

SFS

2019:349

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:349

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)