SFS 2019:350 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

SFS2019-350.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:EEBEAG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NXPGWO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EMVTGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:TKEXOC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i ordningslagen (1993:1617) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 18, 29 och 32 ��, 3 kap. 25 � <br/>och 4 kap. 4 och 11 �� ordningslagen (1993:1617) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>18 �</b>2 Vid en offentlig tillst�llning f�r spritdrycker, vin, stark�l eller andra <br/>j�sta alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohol-<br/>lagen (2010:1622) intas bara om det sker vid till�ten servering av s�dana <br/>drycker eller preparat. Spritdrycker, vin, stark�l eller andra j�sta alkohol-<br/>drycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte f�r intas vid tillst�ll-<br/>ningen f�r inte heller f�rvaras i lokalen eller p� platsen. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Polismyndigheten f�r f�r s�rskilda fall medge undantag fr�n f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket �r skyldig att p� tills�gelse </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mna tillst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>29 �</b>3 Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�t-<br/>ligen eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet p� tillst�nd eller anm�lan i</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">4 eller 5 � eller mot ett villkor eller ett f�rbud som har meddelats enligt 4 � <br/>andra stycket, 5 � fj�rde stycket, 15 �, 16 � andra stycket eller 25 �, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�mnar oriktig uppgift om n�got f�rh�llande som han eller hon enligt</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">till�mpliga f�reskrifter �r skyldig att upplysa om i en ans�kan eller en an-<br/>m�lan eller om s�dana omst�ndigheter som Polismyndigheten kan beg�ra <br/>uppgift om med st�d av 9 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning i ett t�lt</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">som saknar f�reskrivet godk�nnande eller bryter mot ett anv�ndningsf�rbud <br/>eller mot ett villkor som har meddelats f�r anv�ndandet, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning och d�</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">till�ter anv�ndning av en tivolianordning som saknar f�reskrivet godk�nnan-<br/>de eller bryter mot ett anv�ndningsf�rbud eller mot ett villkor som har med-<br/>delats f�r anv�ndandet, </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">5. anordnar en offentlig tillst�llning i strid med 14 �,<br/>6. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning utan till-</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�nd enligt 19 eller 20 � i fall d� s�dant tillst�nd beh�vs, eller </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:1625. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:590. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:350</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">4 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:350</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. anordnar eller forts�tter en allm�n sammankomst eller offentlig till-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�llning trots att sammankomsten eller tillst�llningen har inst�llts eller <br/>uppl�sts enligt 22 eller 23 �. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot f�rbudet i 18 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">stycket mot intag eller f�rvaring av alkoholdrycker eller alkoholdryckslik-<br/>nande preparat d�ms till penningb�ter, om inte g�rningen �r belagd med <br/>straff i n�gon annan f�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Har flera medverkat till en g�rning som avses i f�rsta stycket ska 23 kap. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">4 och 5 �� brottsbalken till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>32 �</b>4 I fr�ga om beslag och f�rverkande av spritdrycker, vin, stark�l eller <br/>andra j�sta alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat hos den <br/>som intar eller f�rvarar s�dana drycker eller preparat i strid med 18 � eller <br/>med villkor enligt 16 � andra stycket f�rsta meningen finns best�mmelser i <br/>lagen (1958:205) om f�rverkande av alkohol m.m. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En polisman f�r vid tilltr�det till en offentlig tillst�llning liksom i lokalen </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">eller p� platsen f�r tillst�llningen f�reta kroppsvisitation f�r att s�ka efter <br/>spritdrycker, vin, stark�l eller andra j�sta alkoholdrycker eller efter alkohol-<br/>drycksliknande preparat, om Polismyndigheten inte har meddelat s�dant <br/>undantag som s�gs i 18 � andra stycket. Kroppsvisitation f�r vidtas endast <br/>om det finns anledning att anta att den som ska visiteras medf�r s�dana <br/>drycker eller preparat till tillst�llningen. Detsamma g�ller i fr�ga om en all-<br/>m�n sammankomst, om Polismyndigheten enligt 16 � andra stycket f�rsta <br/>meningen har meddelat villkor som inneb�r f�rbud mot intag och f�rvaring <br/>av s�dana drycker eller preparat som s�gs i 18 �. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 kap. <br/>25 �</b>5 Har en offentlig plats tagits i anspr�k f�r varor eller n�gon annan <br/>egendom i strid med best�mmelserna i 1 �, f�r egendomen f�rklaras f�r-<br/>verkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga fortsatt �vertr�delse och f�rverkan-<br/>det inte �r osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vapen som har anv�nts i strid med 6 � f�rsta eller andra stycket och </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ammunition som �r avsedd f�r vapnet, f�r f�rklaras f�rverkade efter vad som <br/>kan anses sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ang�ende beslag av egendom som kan antas vara f�rverkad enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller andra stycket, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om beslag och f�rverkande av spritdrycker, vin, stark�l eller andra </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">j�sta alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohol-<br/>lagen (2010:1622) hos den som intar s�dana drycker eller preparat i strid <br/>med lokala f�reskrifter finns best�mmelser i lagen (1958:205) om f�r-<br/>verkande av alkohol m.m. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>4 kap. <br/>4 �</b>6 Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat f�r inte intas <br/>inom ett trafikf�retags omr�de eller p� dess f�rdmedel. Detta g�ller inte i <br/>fr�ga om intag av drycker eller preparat vid till�ten servering och inte heller <br/>om trafikf�retaget f�r s�rskilt fall har medgett intag. </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat f�rst�s s�dana </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">drycker och preparat som avses i 1 kap. 5 � och 10 a � alkohollagen <br/>(2010:1622). </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2014:590. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2010:1625. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">6 Senaste lydelse 2010:1625. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2019:350</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b> I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker och alkohol-<br/>drycksliknande preparat hos den som intar s�dana drycker eller preparat i <br/>strid med 4 � finns best�mmelser i lagen (1958:205) om f�rverkande av <br/>alkohol m.m. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Ida Wettervik <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i ordningslagen (1993:1617)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 18, 29 och 32 ��, 3 kap. 25 �
och 4 kap. 4 och 11 �� ordningslagen (1993:1617) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
18 �
2 Vid en offentlig tillst�llning f�r spritdrycker, vin, stark�l eller andra
j�sta alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohol-
lagen (2010:1622) intas bara om det sker vid till�ten servering av s�dana
drycker eller preparat. Spritdrycker, vin, stark�l eller andra j�sta alkohol-
drycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte f�r intas vid tillst�ll-
ningen f�r inte heller f�rvaras i lokalen eller p� platsen.

Polismyndigheten f�r f�r s�rskilda fall medge undantag fr�n f�rsta

stycket.

Den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket �r skyldig att p� tills�gelse

l�mna tillst�llningen.

29 �3 Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms den som upps�t-
ligen eller av oaktsamhet

1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet p� tillst�nd eller anm�lan i

4 eller 5 � eller mot ett villkor eller ett f�rbud som har meddelats enligt 4 �
andra stycket, 5 � fj�rde stycket, 15 �, 16 � andra stycket eller 25 �,

2. l�mnar oriktig uppgift om n�got f�rh�llande som han eller hon enligt

till�mpliga f�reskrifter �r skyldig att upplysa om i en ans�kan eller en an-
m�lan eller om s�dana omst�ndigheter som Polismyndigheten kan beg�ra
uppgift om med st�d av 9 � f�rsta stycket,

3. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning i ett t�lt

som saknar f�reskrivet godk�nnande eller bryter mot ett anv�ndningsf�rbud
eller mot ett villkor som har meddelats f�r anv�ndandet,

4. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning och d�

till�ter anv�ndning av en tivolianordning som saknar f�reskrivet godk�nnan-
de eller bryter mot ett anv�ndningsf�rbud eller mot ett villkor som har med-
delats f�r anv�ndandet,

5. anordnar en offentlig tillst�llning i strid med 14 �,
6. anordnar en allm�n sammankomst eller offentlig tillst�llning utan till-

st�nd enligt 19 eller 20 � i fall d� s�dant tillst�nd beh�vs, eller

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2010:1625.

3 Senaste lydelse 2014:590.

SFS

2019:350

Publicerad
den

4 juni 2019

background image

2

SFS

2019:350

7. anordnar eller forts�tter en allm�n sammankomst eller offentlig till-

st�llning trots att sammankomsten eller tillst�llningen har inst�llts eller
uppl�sts enligt 22 eller 23 �.

Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot f�rbudet i 18 � f�rsta

stycket mot intag eller f�rvaring av alkoholdrycker eller alkoholdryckslik-
nande preparat d�ms till penningb�ter, om inte g�rningen �r belagd med
straff i n�gon annan f�rfattning.

Har flera medverkat till en g�rning som avses i f�rsta stycket ska 23 kap.

4 och 5 �� brottsbalken till�mpas.

32 �4 I fr�ga om beslag och f�rverkande av spritdrycker, vin, stark�l eller
andra j�sta alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat hos den
som intar eller f�rvarar s�dana drycker eller preparat i strid med 18 � eller
med villkor enligt 16 � andra stycket f�rsta meningen finns best�mmelser i
lagen (1958:205) om f�rverkande av alkohol m.m.

En polisman f�r vid tilltr�det till en offentlig tillst�llning liksom i lokalen

eller p� platsen f�r tillst�llningen f�reta kroppsvisitation f�r att s�ka efter
spritdrycker, vin, stark�l eller andra j�sta alkoholdrycker eller efter alkohol-
drycksliknande preparat, om Polismyndigheten inte har meddelat s�dant
undantag som s�gs i 18 � andra stycket. Kroppsvisitation f�r vidtas endast
om det finns anledning att anta att den som ska visiteras medf�r s�dana
drycker eller preparat till tillst�llningen. Detsamma g�ller i fr�ga om en all-
m�n sammankomst, om Polismyndigheten enligt 16 � andra stycket f�rsta
meningen har meddelat villkor som inneb�r f�rbud mot intag och f�rvaring
av s�dana drycker eller preparat som s�gs i 18 �.

3 kap.
25 �
5 Har en offentlig plats tagits i anspr�k f�r varor eller n�gon annan
egendom i strid med best�mmelserna i 1 �, f�r egendomen f�rklaras f�r-
verkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga fortsatt �vertr�delse och f�rverkan-
det inte �r osk�ligt.

Vapen som har anv�nts i strid med 6 � f�rsta eller andra stycket och

ammunition som �r avsedd f�r vapnet, f�r f�rklaras f�rverkade efter vad som
kan anses sk�ligt.

Ang�ende beslag av egendom som kan antas vara f�rverkad enligt f�rsta

eller andra stycket, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om beslag och f�rverkande av spritdrycker, vin, stark�l eller andra

j�sta alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohol-
lagen (2010:1622) hos den som intar s�dana drycker eller preparat i strid
med lokala f�reskrifter finns best�mmelser i lagen (1958:205) om f�r-
verkande av alkohol m.m.

4 kap.
4 �
6 Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat f�r inte intas
inom ett trafikf�retags omr�de eller p� dess f�rdmedel. Detta g�ller inte i
fr�ga om intag av drycker eller preparat vid till�ten servering och inte heller
om trafikf�retaget f�r s�rskilt fall har medgett intag.

Med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat f�rst�s s�dana

drycker och preparat som avses i 1 kap. 5 � och 10 a � alkohollagen
(2010:1622).

4 Senaste lydelse 2014:590.

5 Senaste lydelse 2010:1625.

6 Senaste lydelse 2010:1625.

background image

3

SFS

2019:350

11 � I fr�ga om beslag och f�rverkande av alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat hos den som intar s�dana drycker eller preparat i
strid med 4 � finns best�mmelser i lagen (1958:205) om f�rverkande av
alkohol m.m.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

;